Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό

GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό

9,20%

απόδοση 1 έτους (29.03.2024)

0,50%

απόδοση 3 ετών (29.03.2024)

Μεσαίος

επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο GF Balanced Blend Fund of Funds Μικτό επενδύει σε μερίδια αμοιβαίων κεφαλαίων κορυφαίων διεθνών διαχειριστών. Έχει διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο που περιλαμβάνει πολλές επενδυτικές κατηγορίες. Απευθύνεται σε επενδυτές που θέλουν να κάνουν μακροπρόθεσμες επενδύσεις.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.