Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Reserve Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Reserve Fund

MORNINGSTAR 1 star
-2,95%

απόδοση 3 ετών (29.03.2024)

Χαμηλός

επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Reserve Fund επενδύει σε βραχυπρόθεσμες και μεσοπρόθεσμες ομολογιακές εκδόσεις που αξιολογούνται κατ’ ελάχιστο ως επενδυτικής διαβάθμισης. Επιπλέον, επενδύει σε μέσα χρηματαγοράς με υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.