Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
(LF) Flexi Allocation Greece Fund

(LF) Flexi Allocation Greece Fund

MORNINGSTAR 5 star
16,56%

απόδοση 3 ετών (29.12.2023)

Υψηλός

επενδυτικός κίνδυνος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Flexi Allocation Greece Fund επενδύει σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και σε ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα εξασφαλίζοντας μεγάλη διασπορά. Εφαρμόζει ευέλικτη στρατηγική στοχεύοντας σε υψηλότερες αποδόσεις. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.