Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
(LF) Flexi Allocation Greece Fund

(LF) Flexi Allocation Greece Fund

19,67%
απόδοση 3 ετών (30.09.2021)
Υψηλός
επενδυτικός κίνδυνος
Μακροπρόθεσμος
επενδυτικός ορίζοντας
Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Flexi Allocation Greece Fund επενδύει σε μετοχές εισηγμένες στο Χρηματιστήριο Αθηνών, και σε ελληνικά κρατικά και εταιρικά ομόλογα εξασφαλίζοντας μεγάλη διασπορά. Εφαρμόζει ευέλικτη στρατηγική στοχεύοντας σε υψηλότερες αποδόσεις. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο.