Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιστορικό

Τον Μάρτιο του 2018, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε το Σχέδιο Δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση (Σχέδιο Δράσης), σε εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού για την κλιματική αλλαγή και το θεματολόγιο του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για το 2030. Ως μέρος αυτού του Σχεδίου Δράσης, δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/2088 περί γνωστοποιήσεων αειφορίας στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών (SFDR). Ο SFDR θεσπίζει εναρμονισμένους κανόνες για τους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές (οντότητες που παρέχουν χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες όπως η υπηρεσία διαχείρισης χαρτοφυλακίου) και τους χρηματοοικονομικούς συμβούλους (οντότητες που παρέχουν επενδυτικές ή ασφαλιστικές συμβουλές) σχετικά με τη διαφάνεια όσον αφορά την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας και τη λήψη υπόψη των δυσμενών επιπτώσεων στη βιωσιμότητα στις διαδικασίες τους και την παροχή σχετικών με τη βιωσιμότητα πληροφοριών όσον αφορά χρηματοπιστωτικά προϊόντα ή υπηρεσίες.

Ορισμοί

Για να διασφαλίσουμε την καλύτερη κατανόηση των πληροφοριών που παρουσιάζονται παρακάτω, παρέχουμε τους ακόλουθους ορισμούς σύμφωνα με τον SFDR:

  • Κίνδυνοι Βιωσιμότητας: Γεγονός ή περίσταση στον περιβαλλοντικό ή κοινωνικό τομέα ή στον τομέα της διακυβέρνησης που, εάν επέλθει, θα μπορούσε να έχει πραγματικές ή δυνητικές σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στην αξία της επένδυσης.
  • Παράγοντες Αειφορίας: Περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, ζητήματα προσωπικού, σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων και καταπολέμησης της διαφθοράς και της δωροδοκίας.
  • Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις (PAIs): Οι επιπτώσεις των επενδυτικών αποφάσεων και συμβουλών που έχουν ως αποτέλεσμα αρνητικές επιπτώσεις στους παράγοντες αειφορίας.

Γνωστοποιήσεις SFDR Eurobank S.A. 

Η Eurobank Α.Ε. ως πιστωτικό ίδρυμα που παρέχει τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επενδυτικών συμβουλών παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες σύμφωνα με τον SFDR σχετικά με:

  • Την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων και στις επενδυτικές συμβουλές (άρθρο 3 SFDR).
  • Δήλωση σχετικά με τις πολιτικές δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τις κύριες δυσμενείς επιπτώσεις (PAIs) (άρθρο 4 SFDR).
  • Πληροφορίες σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στην πολιτική αποδοχών της (άρθρο 5 SFDR).

Άρθρο 3: Πολιτικές κινδύνου βιωσιμότητας

Αν και η Τράπεζα δεν εφαρμόζει επί του παρόντος μια γενική επίσημη πολιτική σχετικά με την ενσωμάτωση των κινδύνων βιωσιμότητας στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων και στις συμβουλευτικές διαδικασίες, εξακολουθεί να λαμβάνει υπόψη τους κινδύνους βιωσιμότητας μέσω των εξής:

  • Περιβαλλοντική και Κοινωνική αξιολόγηση (ESMS) για νέους πελάτες και νέες χρηματοδοτήσεις.
  • Πολιτικές αποκλεισμού με σαφώς καθορισμένα κριτήρια αποκλεισμού.
  • Το Πλαίσιο Βιώσιμων Επενδύσεων της Τράπεζας που περιγράφει τις πιθανές προσεγγίσεις/στρατηγικές βιώσιμων επενδύσεων, την επιλογή των επιλέξιμων επενδύσεων και τη συχνότητα παρακολούθησης του βιώσιμου χαρτοφυλακίου.

Η Τράπεζα δεν έχει ενσωματώσει πλήρως τους κινδύνους βιωσιμότητας στις διαδικασίες λήψης επενδυτικών αποφάσεων και συμβουλευτικών υπηρεσιών, καθώς έχει αναθέσει τις υπηρεσίες επενδυτικών συμβουλών και διαχείρισης χαρτοφυλακίου στη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ που είναι ο επενδυτικός βραχίονας του Ομίλου Eurobank. Έτσι, οι διαδικασίες δέουσας επιμέλειας, έρευνας και επενδυτικών αποφάσεων κατά την επιλογή ή τη σύσταση χρηματοπιστωτικών μέσων διεξάγονται με βάση την Πολιτική Υπεύθυνων Επενδύσεων (Responsible Investment Policy) της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ (μόνο στα αγγλικά).

Άρθρο 4: Κύριες Δυσμενείς Επιπτώσεις (PAIs)

Η Τράπεζα έχει αναθέσει τις υπηρεσίες διαχείρισης χαρτοφυλακίου και επενδυτικών συμβουλών στη Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ που είναι ο επενδυτικός βραχίονας του Ομίλου Eurobank. Η εξέταση των κύριων δυσμενών επιπτώσεων (PAIs) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις πολιτικές της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και αποτυπώνεται στη Δήλωση Κύριων Δυσμενών Επιπτώσεων.

Άρθρο 5: Πολιτικές αποδοχών

Η Τράπεζα έχει θεσπίσει Πολιτική Αποδοχών που εφαρμόζεται σε όλους τους εργαζομένους της Τράπεζας και καλύπτει το σύνολο των αποδοχών τους. Η Πολιτική Αποδοχών αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της πρακτικής της εταιρικής διακυβέρνησης της Τράπεζας. Η Πολιτική Αποδοχών προωθεί την υγιή και αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων και συνάδει με τους στόχους της επιχειρησιακής στρατηγικής και της στρατηγικής κινδύνων της Τράπεζας, την εταιρική κουλτούρα και τις αξίες, την κουλτούρα κινδύνων, σε σχέση και με περιβαλλοντικούς, κοινωνικούς και σχετικούς με τη διακυβέρνηση παράγοντες κινδύνου, τα μακροπρόθεσμα συμφέροντα της Τράπεζας και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή σύγκρουσης συμφερόντων, ενώ δεν θα πρέπει να ενθαρρύνει την υπερβολική ανάληψη κινδύνων εκ μέρους της Τράπεζας.

Αυτή τη στιγμή, η Πολιτική Αποδοχών δεν συνδέεται με συγκεκριμένους δείκτες επιδόσεων σχετικά με τη βιωσιμότητα, ωστόσο η Τράπεζα μπορεί μελλοντικά να εισαγάγει τέτοιους δείκτες. 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις επενδυτικές υπηρεσίες και τα προϊόντα μας, μπορείτε να ανατρέξτε στην ιστοσελίδα Eurobank’s Private Banking webpage.