Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στις 15 Μαΐου 2018 τέθηκε σε ισχύ ο Ν.4537/2018 για τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ενημερωθείτε σχετικά και δείτε τι ισχύει στην Eurobank.

Ο Νόμος 4537/2018

Ο Ν.4537/2018 ενσωματώνει στην ελληνική νομοθεσία την οδηγία (ΕΕ) 2015/2366 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες πληρωμών στην εσωτερική αγορά (Payment Services Directive – PSD).

Για να ενημερωθείτε για το περιεχόμενο του Ν.4537/2018, διαβάστε το επεξηγηματικό σημείωμα από τον Όμιλο Eurobank. Περιγράφει συνοπτικά το νέο πλαίσιο και εξηγεί ποιες υπηρεσίες πληρωμών αφορά.

Η οδηγία PSD2

Η 2η οδηγία για τις υπηρεσίες πληρωμών (PSD2) της Ευρωπαϊκής Ένωσης τέθηκε σε ισχύ στις 14 Σεπτεμβρίου 2019.

Ενημερωθείτε για τα δικαιώματά σας όταν κάνετε πληρωμές στην Ευρώπη με βάση την οδηγία.

Τι ισχύει στην Eurobank

Εναρμονιζόμενοι με τον Ν.4537/2018, οι Όροι Παροχής Υπηρεσιών Πληρωμών της Eurobank περιγράφουν:

  • Ποιες είναι οι υπηρεσίες πληρωμών.
  • Τι ισχύει για ιδιώτες και επιχειρήσεις.

Δείτε αναλυτικά: