Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται και κάθε πότε συνεδριάζει.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού

Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο που υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα, όπως:

  • Ψηφιακή τεχνολογία
  • Καινοτομία
  • Μετασχηματισμός
  • Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Έτσι, συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Eurobank.

Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο ή όποτε είναι απαραίτητο. 

Εκλογή και θητεία μελών

Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού αποτελείται από τουλάχιστον 6 μέλη:

  • Εκτελεστικοί Σύμβουλοι του ΔΣ
  • Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι του ΔΣ (η πλειονότητα)

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα μέλη της μετά από πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία τους στην Επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα 12 χρόνια συνολικά.