Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται και κάθε πότε συνεδριάζει.

Ο ρόλος και οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού

Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού αποτελεί ένα συμβουλευτικό όργανο που υποβάλλει προτάσεις στο Διοικητικό Συμβούλιο για θέματα, όπως:

  • Ψηφιακή τεχνολογία
  • Καινοτομία
  • Μετασχηματισμός
  • Ασφάλειας στον κυβερνοχώρο

Έτσι, συμβάλλει στην υλοποίηση του οράματος και την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Eurobank.

Λειτουργεί σύμφωνα με τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές και τις προβλέψεις της Σύμβασης Πλαισίου Συνεργασίας (RFA) με το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.

Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο ή όποτε είναι απαραίτητο. 

Εκλογή και θητεία μελών

Η Επιτροπή Ψηφιακής Τεχνολογίας και Μετασχηματισμού αποτελείται από τουλάχιστον 6 μέλη:

  • Εκτελεστικοί Σύμβουλοι του ΔΣ
  • Μη Εκτελεστικοί Σύμβουλοι του ΔΣ (η πλειονότητα)

Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τα μέλη της μετά από πρόταση της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων.

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση, η θητεία τους στην Επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα 12 χρόνια συνολικά.