Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται, κάθε πότε συνεδριάζει και πώς αξιολογείται το έργο της.

Ο ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου

Ο κύριος ρόλος της Επιτροπής Ελέγχου συνίσταται στο να συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο αναφορικά με τη διεκπεραίωση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων που κατά κύριο λόγο, αφορούν:

  • Την επάρκεια των συστημάτων Εσωτερικού Ελέγχου και Διαχείρισης Κινδύνων.
  • Τη συμμόρφωση με κανόνες και κανονισμούς της εποπτικής διαδικασίας.
  • Την επίβλεψη και αξιολόγηση της διαδικασίας κατάρτισης και έκδοσης οικονομικών καταστάσεων της Τράπεζας και την εγκυρότητα αυτών.
  • Την επιλογή και αξίολόγηση της απόδοσης και την ανεξαρτησία των εξωτερικών ελεγκτών και την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα του Εσωτερικού Ελέγχου και της Κανονιστικής Συμμόρφωσης.

Για τις δραστηριότητές της η Επιτροπή Ελέγχου αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο μία φορά το τρίμηνο. Συνεδριάζει 8 φορές τον χρόνο ή συχνότερα, ανάλογα με τις περιστάσεις. Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο τα πρακτικά των συνεδριάσεών της και την ετήσια Έκθεση με το έργο της.

Εκλογή και θητεία μελών

Η Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από μέλη που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση των Μετόχων μετά από πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η σημερινή Επιτροπή Ελέγχου αποτελείται από:

  • 4 Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους του ΔΣ. Ένας από αυτούς είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
  • 2 Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους του ΔΣ. Ένας από αυτούς είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το ΤΧΣ έχει ορίσει τον Παρατηρητή του στην Επιτροπή Ελέγχου, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας (RFA).

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην Επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα 12 χρόνια συνολικά.