Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Το 2010 οι ΗΠΑ θέσπισαν τις διατάξεις του νόμου για τη φορολογική συμμόρφωση λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA). Σύμφωνα με αυτές, πρόσωπα που είναι φορολογικά υπόχρεα στις ΗΠΑ και τηρούν περιουσιακά στοιχεία σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα άλλων χωρών εκτός ΗΠΑ ενδέχεται να πρέπει να προσκομίζουν φορολογικά έντυπα και να φορολογούνται στις ΗΠΑ.

Ποιους αφορά

Μπορεί να έχετε φορολογική υποχρέωση και να πρέπει να υποβάλλετε φορολογικά έντυπα στις ΗΠΑ εάν είστε πολίτες ή μόνιμοι κάτοικοι των ΗΠΑ. Συμπεριλαμβάνονται όσοι έχουν διπλή υπηκοότητα και έχουν εισοδήματα ακόμη και από τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα εκτός των ΗΠΑ.

Τι περιλαμβάνει

Ο Ν.4493/2017 περί Φορολογικής Συμμόρφωσης Λογαριασμών Αλλοδαπής επικυρώνει το μνημόνιο συνεννόησης, τη συμφωνία μεταξύ της ελληνικής κυβέρνησης και της κυβέρνησης των ΗΠΑ για τη βελτίωση της διεθνούς φορολογικής συμμόρφωσης και την εφαρμογή του FATCA, τη συμφωνία αρμοδίων αρχών και τις σχετικές διατάξεις εφαρμογής.

Σύμφωνα με τον FATCA τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα των χωρών εκτός ΗΠΑ:

 • Οφείλουν να δηλώνουν στη φορολογική αρχή των ΗΠΑ τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών τους που έχουν φορολογική κατοικία στις ΗΠΑ.
 • Ενδέχεται να παρακρατούν και να αποδίδουν φόρο με συντελεστή 30% στην φορολογική αρχή των ΗΠΑ (Internal Revenue Service – IRS) για συγκεκριμένου τύπου πληρωμές και συναλλαγές εάν ο πελάτης θεωρηθεί μη συνεργάσιμος.

Εφαρμογή του πλαισίου

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να:

 • Συγκεντρώνουν στοιχεία και συγκεκριμένες πληροφορίες για τους πελάτες τους με φορολογική κατοικία στις ΗΠΑ.
 • Αναφέρουν κάθε χρόνο τα στοιχεία και τις πληροφορίες αυτές στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Η ΑΑΔΕ μεταβιβάζει τις πληροφορίες στην Internal Revenue Service (IRS), τη φορολογική αρχή των ΗΠΑ.

Στοιχεία προς την IRS

Η ΑΑΔΕ μεταβιβάζει στην IRS πληροφορίες για εσάς που περιλαμβάνουν:

 • Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
 • Διεύθυνση
 • Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ/ΤΙΝ)
 • Στοιχεία και υπόλοιπο λογαριασμών
 • Τόκους
 • Μερίσματα

Φορολογικό καθεστώς

Για να προσδιοριστεί το φορολογικό καθεστώς σας για τους σκοπούς του FATCA, μπορεί να σας ζητήσουμε να συμπληρώσετε τα σχετικά έντυπα της IRS και να τα προσκομίσετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο ΚΠΑ (CRS) και FATCA.

Επιπλέον πληροφορίες για τον FATCA

Καθώς δεν μπορούμε να σας παρέχουμε φορολογικές συμβουλές, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για τον FATCA και τα στοιχεία που είναι απαραίτητο να δώσετε από:

 • Τη φορολογική αρχή των ΗΠΑ (Internal Revenue Service – IRS).
 • Τον φορολογικό σύμβουλό σας

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις για τον νόμο φορολογικής συμμόρφωσης λογαριασμών της αλλοδαπής (FATCA).