Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Ο ΟΟΣΑ κοινοποίησε το 2014 το πλήρες παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε φορολογικά θέματα και τις λεπτομέρειες πληροφοριακών συστημάτων για την εφαρμογή του παγκόσμιου προτύπου. Το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – Common Reporting Standard, CRS) έχει επιβληθεί στην Ευρώπη με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (DAC2).

Πλαίσιο μέτρων

Οι υπουργοί Οικονομικών και οι διοικητές των κεντρικών τραπεζών της ομάδας G20 ενέκριναν συγκεκριμένη δέσμη μέτρων για το παγκόσμιο πρότυπο αυτόματης ανταλλαγής χρηματοοικονομικών πληροφοριών σε φορολογικά θέματα τον Σεπτέμβριο του 2014.

Σκοπός των μέτρων είναι η φορολογική συμμόρφωση για να αντιμετωπιστούν τα αδήλωτα και μη φορολογηθέντα εισοδήματα στη χώρα απόκτησής τους.

Εφαρμογή του πλαισίου

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα υποχρεούνται να:

  • Προσδιορίζουν και συγκεντρώνουν συγκεκριμένες πληροφορίες για τους πελάτες τους με φορολογική κατοικία σε χώρα που συμμετέχει στην αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών.
  • Αναφέρουν κάθε χρόνο τις πληροφορίες αυτές στις αρμόδιες ελληνικές φορολογικές αρχές.

Στοιχεία προς τις φορολογικές αρχές

Οι ελληνικές φορολογικές αρχές ανταλλάσσουν με τη φορολογική αρχή της χώρας στην οποία οι πελάτες των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων έχουν τη φορολογική κατοικία τους τα στοιχεία των πελατών τους, όπως:

  • Ονοματεπώνυμο/Επωνυμία
  • Διεύθυνση
  • Αριθμό φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ/TIN)
  • Στοιχεία και υπόλοιπο λογαριασμών
  • Τόκους
  • Μερίσματα

Φορολογικό καθεστώς

Για να προσδιοριστεί το φορολογικό καθεστώς σας για το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – CRS) και την ευρωπαϊκή οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (Directive on Administrative Co-operation – DAC2) σας ζητάμε να συμπληρώσετε ειδικά έντυπα και να τα προσκομίσετε μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

Διαβάστε την ενημέρωση για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο πλαίσιο ΚΠΑ (CRS) και FATCA.

Επιπλέον πληροφορίες για το CRS

Καθώς δεν μπορούμε να σας παρέχουμε φορολογικές συμβουλές, μπορείτε να λάβετε περισσότερες πληροφορίες για το CRS και τον κατάλογο των χωρών/δικαιοδοσιών που έχουν υπογράψει συμβάσεις για αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών από:

Επιβολή του CRS

Το CRS έχει επιβληθεί στην Ευρώπη με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη Διοικητική Συνεργασία (DAC2), αλλά και σε χώρες μέλη του ΟΟΣΑ που έχουν υπογράψει πολυμερείς συμφωνίες ανταλλαγής φορολογικών στοιχείων.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν την υποχρέωση να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τη φορολογική κατοικία των πελατών τους σύμφωνα με τους νόμους:

  • Ν.4378/2016 για την Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2014/107/ΕΕ για την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον φορολογικό τομέα και της οδηγίας 2015/2060/ΕΕ.
  • Ν.4428/2016 για την κύρωση της Πολυμερούς Συμφωνίας Αρμόδιων Αρχών για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών χρηματοοικονομικών λογαριασμών και διατάξεων εφαρμογής.

Απαντάμε στις πιο συχνές ερωτήσεις για το Κοινό Πρότυπο Αναφοράς (ΚΠΑ – CRS).