Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Γενικές πληροφορίες για το DAC6 (Directive on Administrative Cooperation)

Γενικές πληροφορίες για το DAC6 (Directive on Administrative Cooperation)

Οδηγία (ΕΕ) 2018/822
N.4714/2020 και Ν.4170/2013
Πεδίο εφαρμογής
στα κράτη μέλη ΕΕ
Επεξεργασία
Προσωπικών Δεδομένων
Στις 25.06.2018 άρχισε να ισχύει η οδηγία (ΕΕ) 2018/822 (ευρέως γνωστή και ως DAC6) που τροποποίησε την οδηγία 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο δυνάμει του Ν.4714/2020 που τροποποίησε τον Ν.4170/2013. Δυνάμει του ανωτέρω αναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου και υπό τις προϋποθέσεις που στο πλαίσιο αυτού ορίζονται η Τράπεζα υπό την ιδιότητα αυτής ως ενδιάμεσου υποχρεούται να υποβάλει συγκεκριμένες πληροφορίες, που ρητώς αναφέρονται στο Ν. 4170/2013 άρθρο 9ΑΒ παρ.13, σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις που έχουν περιέλθει σε γνώση, στην κατοχή ή στον έλεγχό αυτής στην αρμόδια εγχώρια αρχή, ήτοι στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία περαιτέρω θα κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες μέσω αυτόματης ανταλλαγής στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειωτέoν ότι αναμένεται ακόμα η έκδοση σχετικών κατευθυντήριων γραμμών και καθοδήγησης από τις αρμόδιες αρχές.

Περαιτέρω πληροφορίες ή/και κείμενα της σχετικής νομοθεσίας για το DAC6 μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ιδίως στην ενότητα για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών DAC6.