Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Τράπεζα Eurobank

Γενικές πληροφορίες για το DAC6 (Directive on Administrative Cooperation)

Οδηγία (ΕΕ) 2018/822
N.4714/2020 και Ν.4170/2013
Πεδίο εφαρμογής
στα κράτη μέλη ΕΕ
Επεξεργασία
Προσωπικών Δεδομένων
Στις 25.06.2018 άρχισε να ισχύει η οδηγία (ΕΕ) 2018/822 (ευρέως γνωστή και ως DAC6) που τροποποίησε την οδηγία 2011/16/ΕΕ, όσον αφορά την υποχρεωτική αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών στον τομέα της φορολογίας, σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις.

Η εν λόγω οδηγία ενσωματώθηκε στο εθνικό μας δίκαιο δυνάμει του Ν.4714/2020 που τροποποίησε τον Ν.4170/2013. Δυνάμει του ανωτέρω αναφερόμενου νομοθετικού πλαισίου και υπό τις προϋποθέσεις που στο πλαίσιο αυτού ορίζονται η Τράπεζα υπό την ιδιότητα αυτής ως ενδιάμεσου υποχρεούται να υποβάλει συγκεκριμένες πληροφορίες, που ρητώς αναφέρονται στο Ν. 4170/2013 άρθρο 9ΑΒ παρ.13, σχετικά με δηλωτέες διασυνοριακές ρυθμίσεις που έχουν περιέλθει σε γνώση, στην κατοχή ή στον έλεγχό αυτής στην αρμόδια εγχώρια αρχή, ήτοι στη Διεύθυνση Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία περαιτέρω θα κοινοποιήσει τις εν λόγω πληροφορίες μέσω αυτόματης ανταλλαγής στις αρμόδιες αρχές των λοιπών κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σημειωτέoν ότι αναμένεται ακόμα η έκδοση σχετικών κατευθυντήριων γραμμών και καθοδήγησης από τις αρμόδιες αρχές.

Περαιτέρω πληροφορίες ή/και κείμενα της σχετικής νομοθεσίας για το DAC6 μπορείτε να βρείτε στον διαδικτυακό τόπο της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ιδίως στην ενότητα για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών DAC6.