Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity II Bond Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity II Bond Fund

Αγορά και διακράτηση

ως επενδυτική στρατηγική

4,6-5% ενδεικτική απόδοση

στη λήξη της 2ετίας

2ετής διάρκεια

του αμοιβαίου κεφαλαίου

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity ΙΙ Bond Fund έχει έδρα στο Λουξεμβούργο και λήγει στις 16.03.2026. H προθεσμία συμμετοχής σε αυτό έληξε στις 31.05.2024. Επιδιώκει στη λήξη του να διατηρήσει και να προσφέρει θετική απόδοση στο επενδυμένο κεφάλαιο των μεριδιούχων που θα διακρατήσουν τη συμμετοχή τους στον προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα των 2 ετών.

Αρκεί να μην υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων, όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.

Το (LF) Target Maturity ΙΙ Bond Fund επιδιώκει να προσφέρει κεφαλαιακή υπεραξία με εκτιμώμενη συνολική απόδοση 4,60% έως 5,00%.

Το εύρος της εκτίμησης της απόδοσης μπορεί να προσαρμοστεί κατά την περίοδο των συμμετοχών, ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

Μπορείτε να τα βρείτε στα Ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.