Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity II Bond Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity II Bond Fund

2ετής

επενδυτικός ορίζοντας

4,6-5% ενδεικτική απόδοση

συνολικά στη λήξη

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity ΙΙ Bond Fund επιδιώκει στη λήξη του να διατηρήσει και να προσφέρει υπεραξία στο επενδυμένο κεφάλαιο των μεριδιούχων. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο και προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 2 ετών με λήξη έως 16.03.2026 και προθεσμία συμμετοχής έως 31.05.2024.

Το (LF) Target Maturity ΙΙ Bond Fund επιδιώκει να προσφέρει κεφαλαιακή υπεραξία με εκτιμώμενη συνολική απόδοση 4,60% έως 5,00%. Το εύρος της εκτίμησης της απόδοσης μπορεί να προσαρμοστεί κατά την περίοδο των συμμετοχών, ανάλογα με τις συνθήκες των αγορών.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.