Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity Bond Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity Bond Fund

Αγορά και διακράτηση

ως επενδυτική στρατηγική

Έως 3,00% η επιδιωκόμενη

ετήσια διανομή μερίσματος

5ετής διάρκεια

του αμοιβαίου κεφαλαίου

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity Bond Fund έχει έδρα στο Λουξεμβούργο και λήγει στις 15.03.2029. H προθεσμία συμμετοχής σε αυτό έληξε στις 31.05.2024.

Το (LF) Target Maturity Bond Fund προσφέρει τη δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος (σειρά μεριδίων Eurobank DIS), αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του. Επιδιώκει ετήσια διανομή μερίσματος έως 3% για κάθε έτος του προκαθορισμένου χρονικού ορίζοντα των 5 ετών.

Αρκεί να μην υπάρξουν αρνητικές εξελίξεις στην αγορά ομολόγων, όπως ένα πιστωτικό γεγονός με αθέτηση των υποχρεώσεων εκδοτών ομολόγων και χρεογράφων του χαρτοφυλακίου.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση. Μπορείτε να τα βρείτε στα Ελληνικά σε όλο το δίκτυο καταστημάτων της Eurobank και το eurobank.gr.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.