Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity Bond Fund

Αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity Bond Fund

5ετής

επενδυτικός ορίζοντας

Έως 3,00% η επιδιωκόμενη

ετήσια διανομή μερίσματος

Το αμοιβαίο κεφάλαιο (LF) Target Maturity Bond Fund απευθύνεται σε επενδυτές που επιδιώκουν τακτικό εισόδημα. Έχει έδρα στο Λουξεμβούργο και προκαθορισμένο χρονικό ορίζοντα 5 ετών με λήξη έως 15.03.2029 και προθεσμία συμμετοχής έως 31.05.2024.

Το (LF) Target Maturity Bond Fund προσφέρει τη δυνατότητα ετήσιας διανομής μερίσματος (σειρά μεριδίων Eurobank DIS), αφού συνεκτιμηθούν οι εκάστοτε συνθήκες της αγοράς και η τρέχουσα απόδοση του ενεργητικού του. Επιδιώκεται ετήσια διανομή μερίσματος έως 3% για καθένα από τα επόμενα 5 έτη.

Το παρόν αποτελεί διαφημιστική ανακοίνωση. Ανατρέξτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του ΟΣΕΚΑ και στο Έγγραφο Βασικών Πληροφοριών (PRIIPS KID) για τους επενδυτές πριν προβείτε σε οποιαδήποτε οριστική επενδυτική απόφαση.

ΟΙ ΟΣΕΚΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΕΣ ΑΠΟΔΟΣΕΙΣ ΔΕΝ ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΝ ΤΙΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ.