Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στο Global Statement βλέπετε με μια ματιά όλες τις καταθέσεις, τις επενδύσεις και τα ασφαλιστικά προϊόντα που έχετε στην Eurobank. Η συνολική αυτή ενημέρωση είναι αποκλειστικό προνόμιο για τους Personal Banking πελάτες.

Με μια ματιά όλα τα προϊόντα σας

Το Global Statement του Personal Banking σάς ενημερώνει για όλα τα καταθετικά και επενδυτικά προϊόντα σας στην Eurobank και για τα ασφαλιστικά προϊόντα της Eurolife FFH ΑΕΑΖ που αποκτήσατε με τη δική μας διαμεσολάβηση. Σας δίνει την αποτίμηση κάθε προϊόντος και τη συνολική οικονομική θέση σας στο τέλος κάθε τριμήνου. 

Λογαριασμοί και προθεσμιακές καταθέσεις

Βλέπετε τους λογαριασμούς και τις προθεσμιακές καταθέσεις που έχετε ως πρώτος δικαιούχος.

Σε κάθε λογαριασμό βλέπετε το νόμισμα και το υπόλοιπό του. Στις προθεσμιακές καταθέσεις βλέπετε επιπλέον την ημερομηνία έναρξης και λήξης της, τη διάρκειά της σε ημέρες και το επιτόκιο.

Επενδυτικά προϊόντα

Βλέπετε όλες τις επενδύσεις στο χαρτοφυλάκιό σας στις οποίες είστε πρώτος δικαιούχος: μετοχές, ομόλογα, αμοιβαία κεφάλαια κ.ά. Ενημερώνεστε για την αποτίμηση κάθε επένδυσης σε ευρώ και στο νόμισμά της την ημερομηνία έκδοσης του Global Statement.

Ενδεικτικά, εάν έχετε μερίδια σε GF αμοιβαία κεφάλαια ή/και σε αμοιβαία κεφάλαια (LF) και (LF) FoF της Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ, στο Global Statement εμφανίζονται:

  • Ο αριθμός των μεριδίων σας.
  • Η ονομαστική αξία και η μέση τιμή κτήσης του.
  • Η αποτίμηση της επένδυσής σας στο νόμισμά της και σε ευρώ.
  • Πληροφορίες για την απόδοση και τις προμήθειές τους.

Ασφαλιστικά προγράμματα

Βλέπετε τα συνταξιοδοτικά και αποταμιευτικά προϊόντα της Eurolife FFH στα οποία είστε αντισυμβαλλόμενος.

Αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης κάθε ασφαλιστικού προγράμματος. Βλέπετε επίσης το συνολικό ποσό που έχετε καταβάλει σε ευρώ σε κάθε πρόγραμμα μέχρι εκείνη τη στιγμή.

Ενημέρωση κάθε 3 μήνες

Το Global Statement εκδίδεται κάθε 3 μήνες. Μπορείτε να το λαμβάνετε: