Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε τι σημαίνουν οι όροι που χρησιμοποιούνται συχνά στη διαδικασία ρύθμισης οφειλών.

Αντίκλητος

Το πρόσωπο που διορίζεται με τη Σύμβαση Δανείου για να παραλαμβάνει κάθε έγγραφο ή δικόγραφο σχετικά με το δάνειο και απευθύνεται στον οφειλέτη ή/και στον εγγυητή.

Δανειολήπτης ή Δανειζόμενος

Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο εκχωρείται προσωρινά η κυριότητα χρημάτων ή πραγμάτων.

Δανειστής

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που παρέχει πίστωση οποιασδήποτε μορφής.

Δόση

Το ποσό που έχει συμφωνήσει ο Δανειολήπτης να καταβάλλει προς τον χρηματοπιστωτικό οργανισμό με συγκεκριμένη συχνότητα για να εξοφλήσει το δάνειο που του χορηγήθηκε.

Η Δόση υπολογίζεται με το τοκοχρεωλυτικό σύστημα του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος και περιέχει μέρος του κεφαλαίου που έχει λάβει ο Δανειολήπτης και τον τόκο που αναλογεί επί του οφειλόμενου κεφαλαίου.

Εγγυητής

Το φυσικό πρόσωπο που αναλαμβάνει την υποχρέωση απέναντι στον Δανειστή να αποπληρώσει το δάνειο σε περίπτωση που ο Δανειολήπτης δεν είναι σε θέση να ανταποκριθεί στην αναληφθείσα υποχρέωσή του.

Εγγυητής ενδέχεται να είναι πάνω από ένα άτομα.

Επιτόκιο

Το ποσοστό επί τις εκατό με βάση το οποίο υπολογίζεται ο οφειλόμενος τόκος επί του κεφαλαίου σε ετήσια βάση.

Επιτόκιο υπερημερίας

Το Επιτόκιο με το οποίο υπολογίζονται οι τόκοι επί ληξιπρόθεσμων οφειλών.

Το Επιτόκιο υπερημερίας είναι μεγαλύτερο από το συμβατικό επιτόκιο. Το τελικό ποσό επιβάρυνσης εξαρτάται από το χρονικό διάστημα καθυστέρησης της οφειλής.

Καταγγελία δανείου

Καταγγελία με την οποία λύεται η Σύμβαση Δανείου και η τράπεζα έχει το συμβατικό δικαίωμα να αξιώσει την άμεση πληρωμή ολόκληρου του οφειλόμενου κεφαλαίου, καθώς και των οφειλόμενων τόκων, επιβαρύνσεων και εξόδων μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.

Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013

Το πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ τραπεζών και Δανειοληπτών για διευθέτηση οφειλών σε καθυστέρηση.

Δείτε αναλυτικά τι προβλέπει ο Κώδικας Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.

Ληξιπρόθεσμη οφειλή

Το χρηματικό ποσό που έπρεπε να έχει καταβληθεί στον Δανειστή σε συγκεκριμένη ημερομηνία.

Μη συνεργάσιμος δανειολήπτης

Ένας Δανειολήπτης χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος όταν:

  • Δεν παρέχει πλήρη και επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας.
  • Δεν ανταποκρίνεται με ειλικρίνεια και σαφήνεια σε κλήσεις και επιστολές της τράπεζας.
  • Δεν συναινεί στην προσπάθεια εξεύρεσης αμοιβαία επωφελούς λύσης με την τράπεζα.

Δείτε αναλυτικά ποιος χαρακτηρίζεται μη συνεργάσιμος δανειολήπτης σύμφωνα με τον αναθεωρημένο Κώδικα Δεοντολογίας του Ν.4224/2013.

Πλειστηριασμός

Η διαδικασία κατά την οποία περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη εκποιούνται (πωλούνται) δημόσια, με στόχο οι δανειστές του οφειλέτη να ικανοποιήσουν τις αξιώσεις τους.

Πρόωρη αποπληρωμή

Η πρόωρη εξόφληση του συνολικού ή μερικού ποσού του δανείου πριν από τη λήξη της διάρκειας αποπληρωμής της δόσης ή του ολικού ποσού.

Ρευστοποίηση περιουσιακού στοιχείου

Η εκποίηση, δηλαδή μετατροπή σε χρήμα, περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη για να ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις που έχουν οι δανειστές από τον οφειλέτη.

Σύμβαση Δανείου ή Δανειακή Σύμβαση

Το συμβόλαιο που υπογράφει ο δανειολήπτης με την τράπεζα πριν από την εκταμίευση του δανείου. Αφορά το προϊόν που επιθυμεί ο δανειολήπτης και περιέχει αναλυτικούς όρους.