Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Αποκτήστε πρόσβαση στις μεγαλύτερες διεθνείς αγορές χρήματος και κεφαλαίου, και επενδύστε σε Προϊόντα Διεθνών Κεφαλαιαγορών. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Διεθνών Κεφαλαιαγορών (Global Markets) της Eurobank μπορούμε επιπλέον να σχεδιάσουμε προϊόντα ειδικά για τις δικές σας επενδυτικές ανάγκες, καθώς και στρατηγικές επένδυσης και κάλυψης κινδύνων.

Πρόσβαση στις μεγαλύτερες κεφαλαιαγορές

Με τις υπηρεσίες Classic Premium Services μπορείτε να παρακολουθείτε την πορεία του χαρτοφυλακίου σας και να επενδύετε, πάντα υπό τους όρους και περιορισμούς της σχετικής νομοθεσίας, σε:

 • Ομόλογα (ελληνικού δημοσίου, κυβερνητικά άλλων χωρών, εταιρικά, αναδυόμενων αγορών, εισηγμένα στο Χρηματιστήριο Αθηνών, structured), με πρόσβαση στην πρωτογενή ή δευτερογενή αγορά.
 • Προϊόντα συναλλάγματος (αγοραπωλησίες, FX margin trading, dual currency investments).

Η Διεύθυνση Global Markets προσφέρει διαρκή πληροφόρηση για τις εξελίξεις στις διεθνείς αγορές, ενημέρωση για νέες εκδόσεις και εταιρικές πράξεις, καθώς και άμεση πρόσβαση στα στελέχη της. Έτσι διασφαλίζουμε ταχύτατη και αποτελεσματική διενέργεια των συναλλαγών σας.

Ειδικά σχεδιασμένα προϊόντα και στρατηγικές

Σε συνεργασία με τον Private Banker σας και τo Global investment Advisory Division, μπορούμε να σχεδιάσουμε επενδυτικά προϊόντα ειδικά για τις δικές σας ανάγκες. Επιπλέον, εκπονούμε συγκεκριμένες στρατηγικές επένδυσης και κάλυψης κινδύνων για το δικό σας επενδυτικό προφίλ.

Εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Διαθέσιμων (Treasury) της Eurobank προσφέρει στους πελάτες Private Banking εξειδικευμένες υπηρεσίες:

Διαχείριση συναλλαγματικού κινδύνου

 • Αγορά συναλλάγματος (spot) και προθεσμιακές πράξεις συναλλάγματος (forwards).
 • Δικαιώματα προαίρεσης (options) για νομικά πρόσωπα.
 • Εξειδικευμένα προϊόντα αντιστάθμισης κινδύνου για εταιρείες με δάνεια σε συνάλλαγμα.

Διαχείριση επιτοκιακού κινδύνου

 • Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων (interest rate swaps) και ασφάλισης επιτοκίων (interest rate caps). 
 • Συμφωνίες μελλοντικών επιτοκίων (forward rate agreements).
 • Συμφωνίες ανταλλαγής επιτοκίων σε διαφορετικά νομίσματα (cross currency swaps).
 • Εξειδικευμένα προϊόντα ανταλλαγής επιτοκίων και μείωσης κόστους δανεισμού υπό όρους.

Διαχείριση ρευστότητας

 • Απλές ή σύνθετες προθεσμιακές καταθέσεις (structured deposits).
 • Ομόλογα (εταιρικά και κυβερνητικά).
 • Παράγωγα προϊόντα (με υποκείμενη αξία, συναλλαγματικές ισοτιμίες, επιτόκια, μετοχικούς δείκτες κ.ά.).
 • Dual currency investments.
 • Structured προϊόντα.

Αποκτήστε τα Προϊόντα Διεθνών Κεφαλαιαγορών 

Για να διευρύνετε το χαρτοφυλάκιό σας με προϊόντα που ταιριάζουν στις δικές σας ανάγκες, μιλήστε με τον Private Banker σας:

 • 2109555141

Εάν θέλετε να μπείτε στον κόσμο του Group Private Banking της Eurobank, συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε για τους επενδυτικούς στόχους σας και τις επιλογές που σας προσφέρουμε:

Θέλω υπηρεσίες Private Banking

Οι πληροφορίες που σας δίνουμε για τις υπηρεσίες Private Banking είναι γενικές και μη δεσμευτικές.

Διαβάστε τη ρήτρα μη ευθύνης.