Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αναφέρεται στο Διοικητικό Συμβούλιο, που εγκρίνει τον Κανονισμό Λειτουργίας της. Ο Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων ορίζει ποιος είναι ο σκοπός και οι αρμοδιότητές της, πώς συγκροτείται, κάθε πότε συνεδριάζει και πώς αξιολογείται η απόδοσή της.

Ο ρόλος της Επιτροπής Υποψηφιοτήτων

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αξιολογεί το Διοικητικό Συμβούλιο στο σύνολό του:

  • Καθοδηγεί τη διαδικασία διορισμού των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Επιτροπών του.
  • Αξιολογεί τις γνώσεις, δεξιότητες και πείρα των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.
  • Εντοπίζει, αναδεικνύει και προτείνει υποψήφια νέα Μέλη.
  • Εξετάζει την επάρκεια, την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα του ΔΣ.

Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για τον διορισμό των ανώτατων στελεχών της Διοίκησης σε επίπεδο Γενικού Διευθυντή ή ανώτερο, καθώς και των Επικεφαλής των Γενικών Διευθύνσεων Κινδύνων.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων συνεδριάζει τουλάχιστον 2 φορές τον χρόνο.

Εκλογή και θητεία μελών

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελείται από μέλη που ορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

Η Επιτροπή Υποψηφιοτήτων αποτελείται από:

  • 3 Ανεξάρτητους Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους του ΔΣ. Ένας από αυτούς είναι ο Πρόεδρος της Επιτροπής.
  • 3 Μη Εκτελεστικούς Συμβούλους του ΔΣ. Ένας από αυτούς είναι ο εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ). Το ΤΧΣ έχει ορίσει τον Παρατηρητή του στην Επιτροπή Υποψηφιοτήτων, σύμφωνα με όσα προβλέπει η Σύμβαση Πλαισίου Συνεργασίας (RFA).

Η θητεία των μελών της Επιτροπής συμπίπτει με τη θητεία του Διοικητικού Συμβουλίου, με δυνατότητα ανανέωσης του διορισμού τους. Σε κάθε περίπτωση η θητεία τους στην Επιτροπή δεν θα υπερβαίνει τα 12 χρόνια συνολικά.