Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στην Eurobank σταθερός στόχος μας είναι να ενισχύουμε τις εσωτερικές διαδικασίες μας, και να διαχειριζόμαστε τους κινδύνους με τον καλύτερο και αποτελεσματικότερο τρόπο. Για τον σκοπό αυτό, εφαρμόζουμε συστήματα διαχείρισης και βέλτιστες πρακτικές που συμμορφώνονται με τα διεθνή πρότυπα ISO και για τους 3 πυλώνες ESG.

Περιβάλλον

Πιστοί στη δέσμευσή μας να μειώσουμε το περιβαλλοντικό αποτύπωμά μας, εφαρμόζουμε διαρκώς διεθνή πρότυπα πιστοποίησης και βέλτιστες πρακτικές στις δραστηριότητές μας. Έχουμε λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO για τις περιβαλλοντικές διαδικασίες, τις πολιτικές που υιοθετούμε και τα συστήματά μας:

 • ISO 14001 Συστήματα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης – Η Eurobank εφαρμόζει Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης πιστοποιημένο με ISO 14001 από το 2004.

  Το πιστοποιημένο Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης καλύπτει το 100% των δραστηριοτήτων μας, μειώνει την περιβαλλοντική επίδρασή μας, και βελτιώνει τις περιβαλλοντικές επιδόσεις μας. Κάθε χρόνο επιθεωρείται από τον ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης TÜV HELLAS.
 • ISO 50001 Συστήματα Διαχείρισης Ενέργειας – Η Eurobank εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας πιστοποιημένο με ISO 50001 από το 2015. Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης Ενέργειας καλύπτει το 100% των δραστηριοτήτων μας.
 • ISO 14064 Εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου – Η Eurobank εφαρμόζει από το 2022 το διεθνές πρότυπο ISO 14064 για την ποσοτικοποίηση και την υποβολή εκθέσεων σχετικά με τις εκπομπές και τις απορροφήσεις αερίων του θερμοκηπίου (GHG).

Από το 2019, η Eurobank περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό μητρώο του Συστήματος Οικολογικής Διαχείρισης και Ελέγχου (EMAS), που τηρεί το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (αριθ. καταχώρισης EL-000080).

Κοινωνία

Αναγνωρίζουμε τον καίριο ρόλο μας για την προσφορά στο κοινωνικό σύνολο και τους εργαζομένους μας, και επιδιώκουμε όλες οι πτυχές και οι τομείς των δραστηριοτήτων μας να έχουν θετικό αντίκτυπο. Γι' αυτό, λάβαμε την πιστοποίηση ISO 45001 για το Σύστημα Διαχείρισης Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία. Η Eurobank εφαρμόζει αυτό το σύστημα από το 2006. Το πιστοποιημένο Σύστημα Διαχείρισης καλύπτει όλους τους εργαζομένους και τις δραστηριότητές μας, καθώς και όλα τα καταστήματα του δικτύου μας και τα 7 κεντρικά κτίρια.

Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνησή μας αντανακλά τις αξίες μας και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούμε. Εφαρμόζουμε αυστηρούς μηχανισμούς, ώστε να διασφαλίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν χρηματικές ζημίες, παραβιάσεις δεδομένων ή διακοπή δραστηριοτήτων. Γι' αυτό, έχουμε λάβει τις παρακάτω πιστοποιήσεις ISO:

 • ISO 9001 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας – Η Eurobank εφαρμόζει από το 2000 Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας που επικεντρώνεται σε συγκεκριμένο φάσμα υπηρεσιών, πιστοποιημένο με ISO 9001.
 • ISO 10002 Διαχείριση Ποιότητας – Η Eurobank έχει λάβει από το 2021 βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 10002 για τη διαχείριση ποιότητας – ικανοποίηση πελάτη, και συμμορφώνεται με αυτές τις προδιαγραφές για να βελτιώνει τη διαδικασία διαχείρισης παραπόνων.
 • ISO 20000 Σύστημα Διαχείρισης Υπηρεσιών Πληροφορικής – Το σύστημα που εφαρμόζουμε για τη διαχείριση υπηρεσιών πληροφορικής είναι πιστοποιημένο με ISO 20000 από το 2013. Το πιστοποιημένο σύστημα διασφαλίζει την απρόσκοπτη παροχή υπηρεσιών πληροφορικής και σε άλλες μονάδες της τράπεζας, εστιάζοντας στα συστήματα πληροφορικής και τις υποδομές.
 • ISO 22301 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας – Η Eurobank εφαρμόζει από το 2013 Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρησιακής Συνέχειας πιστοποιημένο με ISO 22301. Το πιστοποιημένο σύστημά μας διασφαλίζει την επιχειρησιακή συνέχεια και ανθεκτικότητα σε πιθανή απειλή, ενώ ταυτόχρονα υποστηρίζει τη συνεχιζόμενη παροχή υπηρεσιών στους πελάτες μας.
 • ISO/IEC 27001 Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – Η Eurobank εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών πιστοποιημένο με ISO/IEC 27001 από το 2004. Η πιστοποίηση αυτή καλύπτει τη λειτουργία και τη διαχείριση πληροφοριών και συστημάτων τηλεπικοινωνίας στις φυσικές εγκαταστάσεις και το cloud.
 • ISO 37002 Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών – Η Eurobank έχει λάβει από το 2023 βεβαίωση συμμόρφωσης ISO 37002 για το Σύστημα Διαχείρισης Καταγγελιών που εφαρμόζει. Η βεβαίωση αυτή διασφαλίζει ότι το σύστημά μας βασίζεται στις αρχές της εμπιστοσύνης, της αμεροληψίας και της προστασίας.