Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης

Επεξεργασία προσωπικών δεδομένων μέσω συστημάτων βιντεοεπιτήρησης

Προτεραιότητα

στην ενημέρωσή σας

Προστασία

των προσωπικών δεδομένων σας

Διαφάνεια
στην επικοινωνία μας

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ EUROBANK A.E. ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΒΙΝΤΕΟΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣTA ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΕ ATM.

Η Τράπεζα Eurobank Ανώνυμη Εταιρεία (εφεξής «Eurobank») σας ενημερώνει διά του παρόντος σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), τον Ν.4624/2019 και τις λοιπές διατάξεις της σχετικής κείμενης ελληνικής και ενωσιακής νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως ισχύουν, υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνου επεξεργασίας για τη λειτουργία συστημάτων βιντεοεπιτήρησης στα καταστήματά της (εφεξής «Καταστήματα») και σε Αυτόματες Ταμειολογιστικές Μηχανές αυτής (εφεξής «ΑΤΜ»), για το είδος των προσωπικών δεδομένων που συλλέγει, τον σκοπό της συλλογής και επεξεργασίας τους, τον χρόνο τήρησής τους καθώς και για τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των δεδομένων. Ρητά διευκρινίζεται ότι στον βιντεοσκοπούμενο χώρο έχει αναρτηθεί ειδική σήμανση (ευδιάκριτες προειδοποιητικές πινακίδες) που παρέχουν ενημέρωση σε πρώτο επίπεδο για τα υποκείμενα των δεδομένων σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων τους μέσω των συστημάτων βιντεοεπιτήρησης και το παρόν συνιστά την αναλυτικότερη σχετικά ενημέρωση αυτών σε δεύτερο επίπεδο.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΩ το έντυπο