Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ» ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η αναβάθμιση των ΜμΕ με τεχνολογίες αιχμής ή με εξελιγμένα ψηφιακά συστήματα της 4ης βιομηχανικής επανάστασης και συμπληρωματικά η κάλυψη επί μέρους αναγκών σε τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ) που διευρύνουν την παραγωγικότητα και την ανταγωνιστικότητά τους. Η δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων που έχουν σχέση με τον ψηφιακό μετασχηματισμό και συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Αφορά επιχειρήσεις που έχουν ενσωματώσει ήδη ΤΠΕ σε πολλές λειτουργίες τους και που επιδιώκουν να υλοποιήσουν ολοκληρωμένες επενδύσεις σε τεχνολογίες αιχμής ή σε λύσεις 4ης βιομηχανικής επανάστασης.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δέσμης δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ανέρχεται σε 300.000.000€. O προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 60.000.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης. Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης οφείλουν να:

  • Έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  • Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για 1 έτος.
  • Έχουν 9 τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης κατά την προηγούμενη χρονιά από αυτή της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης.
  • Συγκεντρώνουν τουλάχιστον τον βαθμό 70 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός ή/ και το λογισμικό της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Δηλαδή να μην εγκατασταθεί η ενισχυόμενη επιχείρηση σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων και γίνεται χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, η απόφαση ένταξης θα ανακαλείται.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση αφορούν:

  • Δαπάνες εξοπλισμού – Ψηφιακά ελεγχόμενο Η/Μ εξοπλισμό, εξελιγμένα συστήματα απομακρυσμένης λειτουργίας εγκαταστάσεων, αυτοματοποίηση των διαφόρων σταδίων της αλυσίδας αξίας (παραγωγή – μεταφορά – αποθήκευση) με ρομποτικά συστήματα, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων. Επίσης δαπάνες σε ψηφιακά τεχνολογικά συστήματα διάδρασης με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές, Industry 4.0, ψηφιακά ελεγχόμενα συστήματα, μηχανολογικός εξοπλισμός αιχμής για την παραγωγή συστημάτων Industry 4.0., αυτόνομες μηχανές, ρομποτικά συστήματα, επαυξημένη πραγματικότητα, μηχανολογικό εξοπλισμό αιχμής για την παραγωγή συστημάτων αιχμής για την ασφάλεια χώρων, κ.ά.
  • Δαπάνες εφαρμογών/λογισμικού – Εφαρμογές με αυξημένη ευφυία διοικητικού και οικονομικού προγραμματισμού, ψηφιακή ασφάλεια, διαχείριση πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, ανάλυση δεδομένων με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίηση της παραγωγής, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, blockchain, κ.λπ.
  • Δαπάνες που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση – Συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Στο παράρτημα της προδημοσίευσης καταγράφονται αναλυτικά οι επιλέξιμες δαπάνες της δράσης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 200.001€ έως και 1.200.000€. Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε 1 από τις 3 (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει 3) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται από το έτος που θα υποβληθεί το αίτημα της χρηματοδότησης.

Κατά την υποβολή της αίτησης η επιχείρηση πρέπει να επιλέξει το χρηματοδοτικό καθεστώς ενίσχυσης. Υπάρχει η δυνατότητα επιλογής είτε του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ), Άρθρο 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων», Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» και Άρθρο 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ» ή του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis). Η επιλογή καθεστώτος είναι υποχρεωτική για την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Τα ποσοστά ενίσχυσης των επενδυτικών σχεδίων και η ιδιωτική συμμετοχή του δικαιούχου της ενίσχυσης για το σύνολο των ενισχυόμενων δαπανών των επενδυτικών σχεδίων έχουν, κατά περίπτωση, ως εξής:

Ένταση ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Επιλέξιμες δαπάνες (σύμφωνα με
το Άρθρο 14)
Περιφέρειες Δημόσια επιχορήγηση (%) Ιδιωτική συμμετοχή (%)
Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις
Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις

1.

Εξοπλισμός
2.Λογισμικό

Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη, Ανατ.
Μακεδονία –
Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Δυτική
Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία,
Ιόνια Νησιά, Δυτική
Ελλάδα, Στερεά
Ελλάδα,
Πελοπόννησος
50% 50% 50% 50%
Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60% 50%
Δυτικός Τομέας Αθηνών 25% 35% 75% 65%
Ανατολική Αττική 35% 45% 65% 55%
Δυτική Αττική 35% 45% 65% 55%
Πειραιάς, Νήσοι 35% 45% 65% 55%

Επισημαίνεται ότι τα επενδυτικά σχέδια με βάση το Άρθρο 14 θα πρέπει να έχουν το χαρακτήρα αρχικής επένδυσης.

Ένταση Ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 18 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Δημόσια επιχορήγηση έως (%) Ιδιωτική συμμετοχή (%)
Επιλέξιμες δαπάνες
(σύμφωνα με το Άρθρο 18)
(για το σύνολο των
Περιφερειών της χώρας)

Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις
Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις

Υπηρεσίες

Έως 50 % Έως 50 % Έως 50 % Έως 50 %
  
Ένταση ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)

Δημόσια επιχορήγηση έως (%)
Ιδιωτική συμμετοχή (%)

Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις
Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις

Για το σύνολο των Περιφερειών της χώρας εκτός των περιοχών δίκαιης μετάβασης

50 % 50 % 50 % 50 %
Για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης*   60 %  60 %    40 %  40 % 

Οι περιοχές δίκαιης μετάβασης είναι οι εξής:

  • Περιφέρειες: Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης.
  • Δήμοι: Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας.

Επισημαίνεται ότι το συνολικό ποσό των ενισχύσεων μεγάλης σημασίας που λαμβάνει μία ενιαία επιχείρηση, που συμπεριλαμβάνει και την ενίσχυση από αυτή τη δράση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 200.000 ευρώ (ή 100.000 ευρώ για τον τομέα των μεταφορών για λογαριασμό τρίτων) μέσα σε μία τριετία (το τρέχον ημερολογιακό έτος και τα 2 προηγούμενα ημερολογιακά έτη) πριν από τον χρόνο χορήγησης του νόμιμου δικαιώματος της ενίσχυσης.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας και σε κάθε περίπτωση έως 22.03.2024 στις 15.00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). 

 
Άλλες δράσεις της δέσμης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»:

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης μόνο σε 1 από τις 3 δράσεις της δέσμης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».