Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Βασικός στόχος της δράσης είναι η ψηφιακή αναβάθμιση των ΜμΕ μέσα από την υλοποίηση βασικών ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού, ώστε οι επιχειρήσεις που θα ενισχυθούν να μπορούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες ψηφιακές απαιτήσεις της σύγχρονης αγοράς. Η δράση ενθαρρύνει κυρίως την υλοποίηση στοχευμένων ενεργειών ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μια εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη κρίσιμη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Αφορά επιχειρήσεις οι οποίες δεν έχουν ακόμα ενσωματώσει σημαντικές τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ) στη λειτουργία τους και στοχεύουν στο να καλύψουν βασικές ελλείψεις σε εφαρμογές και εξοπλισμό.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δέσμης δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ανέρχεται σε 300.000.000€.Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 90.000.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης. Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης οφείλουν να:

  • Έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  • Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για 1 έτος.
  • Διαθέτουν τουλάχιστον 3 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης, το ημερολογιακό έτος που προηγείται από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ αφορούν:

  • Δαπάνες εξοπλισμού – Προμήθεια για ψηφιακό εξοπλισμό γραφείου, για αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, για διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κ.λπ.
  • Δαπάνες λογισμικού – Προμήθεια για βασικές εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και διαδικασιών (π.χ. ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κ.λπ.), επεξεργασία εικόνας, 3D μοντέλα και CAD, ψηφιακή ασφάλεια, διαχείριση πελατών και εφοδιαστική αλυσίδα, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.
  • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση – Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός ενισχυόμενος προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 18.000€ έως και 30.000€.

Το ποσοστό ενίσχυσης ορίζεται ως εξής:

Ένταση ενίσχυσης με βάση τον Κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 (De Minimis)              
  Δημόσια επιχορήγηση έως (%) 
Ιδιωτική συμμετοχή (%)
  Μεσαίες επιχειρήσεις  Μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις  
Μεσαίες επιχειρήσεις  Μικρές και πολύ
μικρές επιχειρήσεις 

Για το σύνολο των περιφερειών της χώρας εκτός

των περιοχών δίκαιης μετάβασης

50% 50% 50% 50%
Για τις περιοχές δίκαιης μετάβασης 60% 60% 40% 40%

Οι περιοχές δίκαιης μετάβασης είναι:

  • Περιφέρειες – Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου, Κρήτης.
  • Δήμοι – Μεγαλόπολης, Γορτυνίας, Τρίπολης, Οιχαλίας.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τους 9 μήνες, από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός της αίτησης χρηματοδότησης δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε 1 από τις 3 (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει 3) διαχειριστικές περιόδους που προηγούνται από το έτος της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Ανώτατο όριο είναι το ποσό των 30.000€.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά έως και 22.03.2024 στις 15.00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). 

Μάθετε περισσότερα για τη Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.

Άλλες δράσεις της δέσμης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»:

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης μόνο σε 1 από τις 3 δράσεις της δέσμης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».