Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά της δράσης

Η «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» ανήκει στη δέσμη δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027.

Βασικός στόχος της δράσης είναι να αναβαθμίσει ψηφιακά τα ΜμΕ, να βελτιώσει τη θέση τους στις διεθνείς αγορές, να ενισχύσει τη λειτουργική τους ευελιξία, να βελτιώσει την παραγωγική διαδικασία τους και να αναβαθμίσει την ανταγωνιστικότητά τους, μέσα από την αξιοποίηση προηγμένων συστημάτων και τεχνολογιών . Η δράση ενθαρρύνει κυρίως την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σημαντικά σε μια εξωστρεφή, καινοτόμα, ανταγωνιστική και βιώσιμη λειτουργία των επιχειρήσεων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών με υψηλότερη προστιθέμενη αξία.

Αφορά επιχειρήσεις που στοχεύουν στη διεύρυνση της ψηφιακής και τεχνολογικής τους ωριμότητας, με ολοκληρωμένες επενδύσεις σε νέες ΤΠΕ που θα αναβαθμίσουν την ανταγωνιστικότητά τους.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δέσμης δράσεων κρατικών ενισχύσεων «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» στο πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» του ΕΣΠΑ 2021 – 2027, ανέρχεται σε 300.000.000€. Ο προϋπολογισμός της συγκεκριμένης δράσης ανέρχεται σε 150.000.000€.

Δικαιούχοι της δράσης

Μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης. Οι επιχειρήσεις που υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης οφείλουν να:

  • Να έχουν τουλάχιστον 1 πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.
  • Διαθέτουν τουλάχιστον έναν επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης του επενδυτικού σχεδίου, που συμπεριλαμβάνεται στο παράρτημα της πρόσκλησης.
  • Δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου τουλάχιστον για 1 έτος.
  • Επενδύσουν αποκλειστικά σε ΚΑΔ που περιέχονται στο παράρτημα XI.
  • Έχουν τουλάχιστον 5 ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης το ημερολογιακό έτος πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
  • Μην έχουν ξεκινήσει εργασίες για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης. Σε αντίθετη περίπτωση όλο το επενδυτικό σχέδιο γίνεται μη επιλέξιμο για χρηματοδότηση.
  • Συγκεντρώνουν κατ’ ελάχιστο το βαθμό 80 στο ερωτηματολόγιο ψηφιακής ωριμότητας της παρούσας πρόσκλησης.

Επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η συστέγαση επιχειρήσεων, ώστε να μην χρησιμοποιείται ο εξοπλισμός ή/ και το λογισμικό της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση. Δηλαδή να μην εγκατασταθεί η ενισχυόμενη επιχείρηση σε ίδιο, μη διακριτό χώρο με άλλη επιχείρηση. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί συστέγαση επιχειρήσεων και γίνεται χρήση του εξοπλισμού της ενισχυόμενης επένδυσης από άλλη επιχείρηση, η απόφαση ένταξης θα ανακαλείται.

Περιοχή εφαρμογής

Περιοχή εφαρμογής της δράσης είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες δαπάνες

Οι βασικές δαπάνες που καλύπτονται από τη δράση αφορούν:

  • Δαπάνες εξοπλισμού – Προμήθεια για εξελιγμένα συστήματα λειτουργίας εγκαταστάσεων ή προσωπικού, αυτοματοποίηση της παραγωγής με ρομποτικά συστήματα, μηχανές, CNC, 3D printers, 3D scanners, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, για εξελιγμένα τεχνολογικά συστήματα και μηχανολογικό εξοπλισμό για την παραγωγή συστημάτων και εξοπλισμού Industry 4.0., για συστήματα αυτοματοποίησης, ρομποτικά συστήματα, ψηφιακά αισθητήρια και ελεγκτές, για ψηφιακά ελεγχόμενο μηχανολογικό εξοπλισμό, για προηγμένα ψηφιακά συστήματα παραγωγής κ.λπ.
  • Δαπάνες εφαρμογών/λογισμικού – Προμήθεια για σύγχρονες εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων και διαδικασιών (πχ. ERP, WMS, ΕDI, ΒΜPS, κ.λπ.), επεξεργασία εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, IoT, Big ανάλυση δεδομένων μεγάλου όγκου, ψηφιακή ασφάλεια, διαχείριση πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, βελτιστοποίηση της παραγωγής, αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, ψηφιακό έλεγχο εγκαταστάσεων κ.λπ.
  • Δαπάνες για παροχή υπηρεσιών που συνδέονται με την ψηφιακή αναβάθμιση – Τεχνική υποστήριξη για την παραμετροποίηση και ενσωμάτωση των νέων συστημάτων στη λειτουργία των ΜμΕ, πιστοποίηση συστημάτων κ.λπ.

Ο ελάχιστος και μέγιστος συνολικός προϋπολογισμός (Π/Υ) της αίτησης χρηματοδότησης ορίζεται από 50.000€ έως και 650.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει το τριπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επιτεύχθηκε σε 1 από τις 3 (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει 3) διαχειριστικές περιόδους πριν από το έτος υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης, με ανώτατο όριο το ποσό των 650.000€.

Τα επενδυτικά σχέδια που θα υποβληθούν, θα πρέπει να τηρούν τις προϋποθέσεις του χρηματοδοτικού καθεστώτος του Κανονισμού ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) που τίθενται στα Άρθρα 13 «Πεδίο εφαρμογής των περιφερειακών ενισχύσεων», 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις», 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜΜΕ» και 18 «Ενισχύσεις για συμβουλευτικές υπηρεσίες σε ΜμΕ».

Για τις δαπάνες που ενισχύονται με βάση το Άρθρο 14 «Περιφερειακές επενδυτικές ενισχύσεις» του ΓΚΑΚ, οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ως εξής (χάρτης περιφερειακών ενισχύσεων 2022-2027):

Ένταση ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 14 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) 
Επιλέξιμες δαπάνες (σύμφωνα με
το Άρθρο 14)
 Περιφέρειες Δημόσια επιχορήγηση (%) Ιδιωτική συμμετοχή (%)
Μεσαίες επιχειρήσεις  Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις
 
Μεσαίες επιχειρήσεις  Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις
 

1.

Εξοπλισμός
2.Λογισμικό

Βόρειο Αιγαίο,
Κρήτη, Ανατ.
Μακεδονία –
Θράκη, Κεντρική
Μακεδονία, Δυτική
Μακεδονία,
Ήπειρος, Θεσσαλία,
Ιόνια Νησιά, Δυτική
Ελλάδα, Στερεά
Ελλάδα,
Πελοπόννησος
50% 50% 50% 50%
Νότιο Αιγαίο 40% 50% 60% 50%
 Δυτικός Τομέας Αθηνών  25%  35% 75%   65%
 Ανατολική Αττική  35%  45%  65%  55%
 Δυτική Αττική  35%  45%  65%  55%
 Πειραιάς, Νήσοι  35%  45%  65%  55%

Τα επενδυτικά σχέδια θα πρέπει να έχουν χαρακτήρα αρχικής επένδυσης με βάση το Άρθρο 14.

Για τις δαπάνες που ενισχύονται με βάση το Άρθρο 17 «Επενδυτικές ενισχύσεις προς ΜμΕ» του ΓΚΑΚ (για τις επιχειρήσεις του κεντρικού, του βόρειου και του νότιου τομέα των Αθηνών μόνο), οι εντάσεις τους διαμορφώνονται ως εξής:

Ένταση ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 17 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ) 
   Δημόσια επιχορήγηση (%) Ιδιωτική συμμετοχή (%)
Επιλέξιμες δαπάνες
(Σύμφωνα με το Άρθρο
17
(για τις επιχειρήσεις
του κεντρικού, του
βόρειου και του
νότιου τομέα των
Αθηνών μόνο)
Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις
Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις

1.

Εξοπλισμός
2.Λογισμικό

έως 10 % έως 20 % έως 90 % έως 80 %
Ένταση ενίσχυσης με βάση το Άρθρο 18 του Καν. ΕΕ 651/2014 (ΓΚΑΚ)
Δημόσια επιχορήγηση (%) Ιδιωτική συμμετοχή (%)
Επιλέξιμες δαπάνες
(σύμφωνα με το Άρθρο
18)
(για το σύνολο των
Περιφερειών της χώρας
Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις
Μεσαίες επιχειρήσεις Μικρές και πολύ
μικρές
επιχειρήσεις

Υπηρεσίες

έως 50 % έως 50 % έως 50 % έως 50 %

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας ηλεκτρονικά. Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού ανά κατηγορία περιφέρειας  και σε κάθε περίπτωση έως και 22.03.2024 στις 15.00.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με τη μέθοδο της άμεσης διαδικασίας (FiFo).

Εάν ενδιαφέρεστε να ενταχθείτε στη δράση, πρέπει να κάνετε online αίτηση στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ). 

Μάθετε περισσότερα για τη Δράση 2 - Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ.

Άλλες δράσεις της δέσμης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ»:

«Δράση 1 - Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».

«Δράση 3 - Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Μπορείτε να υποβάλετε αίτηση χρηματοδότησης μόνο σε 1 από τις 3 δράσεις της δέσμης «Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ».