Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά

H δράση «Ενίσχυση εξωστρέφειας επιχειρήσεων μέσω δράσεων προβολής και δικτύωσης» αφορά στην προώθηση της εξωστρέφειας επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας μέσα από τη συμμετοχή τους σε εμπορικές εκθέσεις που διοργανώνονται στην Ελλάδα, στην ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες.

Η δημόσια δαπάνη της δράσης φτάνει τα 2 εκατ. ευρώ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, που πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

 • Έχουν τουλάχιστον 2 πλήρεις κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις.
 • Δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος Κωδικός Δραστηριότητας ή Κωδικός Δραστηριότητας με τα μεγαλύτερα έσοδα) σε 1 επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας.
 • Διαθέτουν τον / τους επιλέξιμους ΚΑΔ επένδυσης.
 • Παράγουν / μεταποιούν ήδη τα προς έκθεση προϊόντα.
 • Διαθέτουν επιλέξιμους ΚΑΔ που αφορούν σε προϊόντα / υπηρεσίες που επιθυμούν να προωθήσουν μέσα από τη συμμετοχή τους στις εκθέσεις.

Προϋπολογισμός δράσης

Η συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη που διατίθεται για την ένταξη πράξεων ανέρχεται σε 2 εκατ. ευρώ.

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται αιτήσεις χρηματοδότησης ύψους (επιχορηγούμενος Π/Υ) έως 90.000€. Το ποσοστό ενίσχυσης ανέρχεται σε 50%.

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Κριτήρια επιλεξιμότητας

Ως κριτήρια εξετάζονται:

 1. Η σαφήνεια και η πληρότητα της περιγραφής του επενδυτικού σχεδίου.
 2. Ο προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου που αναλογεί σε εκθέσεις εσωτερικού-εξωτερικού, με πρόκριση τη συμμετοχή σε εκθέσεις του εξωτερικού.
 3. Η μεταβολή του κύκλου εργασιών της επιχείρησης μεταξύ των ετών 2021 και 2022.
 4. Η υφιστάμενη απασχόληση σε Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ) το έτος που προηγείται της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.
 5. Ο βαθμός εξάρτησης (χαμηλό / υψηλό ρίσκο επένδυσης) της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου σε σχέση με τον μέγιστο κύκλο εργασιών της επιχείρησης τη διετία που προηγείται του έτους πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.
 6. Το μέσο προϋπολογιζόμενο κόστος ανά έκθεση.

Επιλέξιμες κατηγορίες δαπανών

 • Δαπάνες μίσθωσης (βασικά κόστη εγκατάστασης, σχεδιασμός και εξοπλισμός)
 • Δαπάνες διαχείρισης (υπηρεσίες μεταφοράς και ασφάλισης εμπορευμάτων)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ).

Δαπάνες που πραγματοποιούνται (ή συμβασιοποιούνται) πριν από την ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών (ακόμα και αν δεν έχει τιμολογηθεί η σύμβαση) καθιστούν το σύνολο του επενδυτικού σχεδίου μη επιλέξιμο προς χρηματοδότηση.

Ενδιαφέρεστε για τη δράση;

Υποβάλλετε την online αίτησή σας μέσα από το ΟΠΣΚΕ.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων χρηματοδότησης θα γίνει με τη μέθοδο της συγκριτικής αξιολόγησης. Η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε 12 μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης ένταξης.

Δείτε αναλυτικά την προδημοσίευση της δράσης.

   
Δείτε επίσης