Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σκοπός και χαρακτηριστικά επιδότησης

Η δράση Φωτοβολταϊκά στο χωράφι επιχορηγεί τους αγρότες για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων για αυτοκατανάλωση ενέργειας.

Σκοπός του προγράμματος είναι οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που τίθενται στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ να:

 • Συμβάλουν καθοριστικά στην απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό τρόπο για την εθνική οικονομία
 • Επιτύχουν τη δραστική μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, μέσα από ολοκληρωμένα και συνεκτικά προγράμματα μέτρων και πολιτικών.

Προϋποθέσεις συμμετοχής για Φωτοβολταϊκά στο χωράφι

Δικαιούχοι του καθεστώτος ενίσχυσης μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα που έχουν ενταχθεί σε αναγγελία ζημιάς, με την υποβολή αρχικής αίτησης χορήγησης ενίσχυσης.

Φυσικά πρόσωπα

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στο χωράφι έχουν αποκλειστικά οι αγρότες, επαγγελματίες ή αγρότες ειδικού καθεστώτος ή με όποιας άλλης μορφής αγροτική επιχείρηση, που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων.

H μέγιστη επιλέξιμη εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά εγκατάσταση / παροχή αγροτικής χρήσης που θα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος ορίζεται στα 50kW.

Σε περίπτωση που ο αγρότης έχει ήδη υποβάλει αίτηση για αγροτική παροχή στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκό στη στέγη, επιτρέπεται να υποβάλλει αίτηση και στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκό στο χωράφι για την ίδια αγροτική παροχή και να ενταχθεί στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στο χωράφι για συνολική ισχύ έως 30kW από τα δύο προγράμματα, αρκεί:

 • Η νέα αίτηση στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στο χωράφι να αφορά πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ του φωτοβολταϊκού σταθμού, η οποία δεν έχει συμπεριληφθεί στην υφιστάμενη αίτηση στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στη Στέγη.
 • Ο ωφελούμενος να μην έχει ξεκινήσει τις εργασίες για την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ όταν υποβάλει αίτηση στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στο χωράφι, σύμφωνα με το άρθρο 2 σημείο 23 του Κανονισμού (ΕΕ) 651/2014.
 • Να μην έχει συνδεθεί / ενεργοποιηθεί ο σταθμός ως προς την πρόσθετη εγκατεστημένη ισχύ, όταν υποβάλει αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα Φωτοβολταϊκά στο χωράφι.

Προϋπολογισμός επιδότησης

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης ανέρχεται στα 30 εκατ. ευρώ.

Μέσω του προγράμματος επιχορηγείται ποσοστό (%) της δαπάνης του φωτοβολταϊκού σταθμού με την επιφύλαξη του ανώτατου ποσοστού και ποσού επιχορήγησης για τον φωτοβολταϊκό σταθμό, όπως αυτά καθορίζονται στους ακόλουθους πίνακες:

Ποσοστό επιχορήγησης φωτοβολταϊκού σταθμού

Ωφελούμενοι Ποσοστό επιχορήγησης φωτοβολταϊκού σταθμού
(%) για ισχύ έως και 50kWp
Αγρότες 30%

Ανώτατο ποσό επιχορήγησης ΦΒ σταθμού

Ωφελούμενοι Ανώτατο ποσό επιχορήγησης
φωτοβολταϊκού σταθμού (€/kW)
Αγρότες 350€/kWp

Στο παραπάνω ποσό δεν περιλαμβάνεται ο ΦΠΑ 24%, που δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη για το πρόγραμμα.

Περιοχή εφαρμογής

Η περιοχή εφαρμογής είναι όλη η ελληνική επικράτεια.

Επιλέξιμες δαπάνες επιδότησης

 • Προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων, αντιστροφέα και παρελκόμενων υλικών: πίνακες, καλώδια κ.λπ.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος βάσεων.
 • Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητή φωτοβολταϊκών.
 • Αμοιβή για μελέτη / διαστασιολόγηση του συστήματος, υπό την προϋπόθεση ότι αποτελεί μέρος των παγίων της επιχείρησης, όπως και οι εργασίες εγκατάστασής του.

Οι δαπάνες θεωρούνται επιλέξιμες, εφόσον:

 • Είναι απαραίτητες για την υλοποίηση του φυσικού αντικειμένου.
 • Πραγματοποιούνται εντός της επιλέξιμης χρονικής περιόδου.
 • Είναι νόμιμες και κανονικές.
 • Τεκμηριώνονται σύμφωνα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά και παραστατικά που προβλέπονται από την ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και λογιστικοποιούνται κατάλληλα.

Μέθοδος αξιολόγησης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της υποβολής των αιτήσεων, ο ΔΕΔΔΗΕ μέσα σε διάστημα 15 ημερών κατατάσσει πρώτα τις αιτήσεις της ομάδας Α’ προτεραιότητας και μετά τις αιτήσεις της ομάδας Β’ προτεραιότητας.

Για την κατάταξη των αιτήσεων και κατά το στάδιο ελέγχου απαιτείται ο έλεγχος τήρησης των απαιτήσεων του Γενικού Απαλλακτικού Κανονισμού.

Ομάδα Α’ προτεραιότητας για φωτοβολταϊκά έως και 10,8kW

Κατατάσσονται οι αιτήσεις επιχορήγησης για εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών σταθμών έως 10,8kW, όπως έχει δηλωθεί από τους αιτούντες κατά την υποβολή της αίτησης.

Oι αιτήσεις της ομάδας Α κατατάσσονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης που έχουν λάβει οι αιτούντες.

Ομάδα Β’ προτεραιότητας για φωτοβολταϊκά πάνω από 10,8kW

Κατατάσσονται οι αιτήσεις επιχορήγησης για εγκατεστημένη ισχύ φωτοβολταϊκών σταθμών πάνω από 10,8kW, όπως έχει δηλωθεί από τους αιτούντες κατά την υποβολή της αίτησης.

Oι αιτήσεις της ομάδας Β κατατάσσονται με βάση τη χρονική σειρά υποβολής τους, όπως αυτή αποτυπώνεται στη Βεβαίωση Υποβολής Αίτησης που έχουν λάβει οι αιτούντες.

Ενδιαφέρεστε για την επιδότηση Φωτοβολταϊκά στο χωράφι;

Υποβάλετε online τον φάκελο με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αίτηση στήριξης μέσα από την ειδική πλατφόρμα του gov.gr από 09.04.2024 έως και 15.05.2024.

Δείτε αναλυτικά τη δημοσίευση του προγράμματος.

   
Δείτε επίσης