Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε στην Eurobank στο πλαίσιο του προγράμματος Pan European Guarantee Fund (EGF). Προσκομίζετε σε κατάστημα τα δικαιολογητικά για την αίτησή σας και την εκταμίευση της χρηματοδότησης ή μας τα στέλνετε με email.

Για την αίτησή σας για χρηματοδότηση

Για την αξιολόγηση της αίτησης που υποβάλλετε, τα δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή στέλνετε με email είναι:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 3. Business plan – όπου αναφέρονται ο σκοπός, οι ανάγκες και οι προτεινόμενες δαπάνες που θέλετε να καλύψει η χρηματοδότηση (με κεφάλαια κίνησης ή δάνειο για επένδυση σε επαγγελματικό εξοπλισμό ή στέγη).
 4. Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ) για τον έλεγχο της μικρομεσαίας επιχείρησής σας.
 5. Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησής σας.
 6. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (για τις 31.12.2019 ή πρόσφατο) που εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο. Εάν η επιχείρησή σας συστάθηκε μετά τις 31.12.2019, πρέπει να προσκομίσετε πρόσφατο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
 7. Υπεύθυνη Δήλωση σχετικά με τη λήψη άλλης στήριξης ή/και τη μη υπέρβαση των ανώτατων ορίων / εντάσεων ενίσχυσης που προβλέπονται από το εκάστοτε καθεστώς κρατικής ενίσχυσης.
 8. Υπεύθυνη Δήλωση ότι πληροίτε τα κριτήρια επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του Pan European Guarantee Fund (EGF).
 9. Ενημερωτική επιστολή σχετικά με τα κριτήρια επιλεξιμότητας.
 10. Φορολογική ενημερότητα (σε ισχύ) για κάθε νόμιμη χρήση.

Επιπλέον δικαιολογητικά για βιβλία Β' κατηγορίας

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας (απλογραφικά), για την αξιολόγηση της αίτησής σας χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος.
 2. Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για βιβλία Γ' κατηγορίας

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας (διπλογραφικά), για την αξιολόγηση της αίτησής σας χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.
 2. Πρόσφατο ισοζύγιο δεύτερου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 3. Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού 12ου του 2021 – εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 4. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας, για την αξιολόγηση της αίτησής σας χρειάζονται:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Για αναχρηματοδότηση επιχειρηματικών δανείων

Εάν έχετε πάρει επιχειρηματικό δάνειο από άλλο πιστωτικό ίδρυμα, για την αξιολόγηση της αίτησής σας για αναχρηματοδότηση χρειάζεστε επιπλέον:

 • Τραπεζική ενημερότητα – όπου αναφέρονται τουλάχιστον ο αριθμός σύμβασης, ο σκοπός της χρηματοδότησης και το ποσό της οφειλής.

Για την εκταμίευση της χρηματοδότησης

Εάν η χρηματοδότησή σας είναι για υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου για επαγγελματικό εξοπλισμό ή στέγη, για την εκταμίευσή της χρειάζεται να μας προσκομίσετε ή να μας στείλετε με email:

 • Τιμολόγια επί πιστώσει για τις εργασίες στο πλαίσιο της επένδυσης.

ή/και

 • Έλεγχο πιστοποίησης προόδου εργασιών (για χρηματοδότηση επαγγελματικής στέγης).

Εάν η χρηματοδότησή σας είναι για κεφάλαιο κίνησης, για την εκταμίευσή της δεν χρειάζεται να μας προσκομίσετε κάποιο δικαιολογητικό.

Ωστόσο, πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα σχετικά παραστατικά, όπως τιμολόγια ή λογιστικά έγγραφα ισοδύναμης αποδεικτικής αξίας.

Αξιοποιήστε το πρόγραμμα χρηματοδότησης EGF

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του Pan European Guarantee Fund (EGF).

Κλείνω ραντεβού

Η χρηματοδότηση επωφελείται στήριξης από τον Μηχανισμό Εγγυήσεων του Πανευρωπαϊκού Ταμείου Εγγυήσεων (EGF), που υλοποιείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων με την οικονομική στήριξη των κρατών-μελών που συνεισφέρουν στο EGF.