Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε στην Eurobank μαζί με την εκτυπωμένη αίτησή σας στο ΠΣΚΕ για χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα EIF AGRI με την παροχή εγγύησης από το ΕΤαΕ στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης. Προσκομίζετε τα δικαιολογητικά σε κατάστημα ή μας τα στέλνετε με email.

Δικαιολογητικά για την αίτησή σας για το EIF AGRI στο πλαίσιο του ΤΕΑΑ

Για την αξιολόγηση της αίτησής σας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή στέλνετε με email είναι:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις. Εάν δεν έχετε Ε3 για το 2020, προσκομίζετε περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το 2020.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 3. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 4. ΑΠΔ για τον έλεγχο της ΜΜΕ (<250 εργαζόμενοι – ΕΜΕ).
 5. Σχετική υπεύθυνη δήλωση για τις νεοσύστατες επιχειρήσεις.
 6. Υπεύθυνη δήλωση ως προς την ιδιότητα της ΜΜΕ, ως προς την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας του προγράμματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, σε σχέση με τη λήψη ή μη άλλης στήριξης / ενίσχυσης και τη μη υπέρβαση των ανώτατων εντάσεων ενίσχυσης που προβλέπονται από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΠΑ).
 7. Αντίγραφο της αίτησης στο ΠΣΚΕ.
 8. Απόφαση υπαγωγής της επιχείρησης σε Δράση ή Πρόγραμμα απ’ όπου έχει ή θα λάβει δημόσια στήριξη / ενίσχυση (εφόσον υφίσταται εγκεκριμένος φάκελος).

Ειδικά για τη Δράση 4.1.4 «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)», απαιτούνται επιπλέον:

 1. Αποδεικτικό υποβολής αίτησης για παροχή άμεσης ενίσχυσης βάσει του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ), σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1307/2013.
 2. Πρόσθετα δικαιολογητικά ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης.

Επιπλέον δικαιολογητικά για απλογραφικά βιβλία

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί απλογραφικά βιβλία (Β' κατηγορίας), για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος.
 2. Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για διπλογραφικά βιβλία

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας), για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.
 2. Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 3. Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού 12ου του 2020 – εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 4. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας, για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση χρειάζονται:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Αποκτήστε χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα EIF AGRI

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά και να υποβάλετε τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση μέσα από το πρόγραμμα EIF AGRI στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης:

ΚΛΕΙΝΩ ραντεβού

EIF AGRI Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι χρηματοδοτήσεις που παρέχονται στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος επωφελούνται από την εγγύηση που χορηγείται από το Ταμείο Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης, το οποίο χρηματοδοτείται από παρεχόμενα κεφάλαια του Ελληνικού κράτους, του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Αγροτικής Ανάπτυξης, και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων (EFSI).

Στόχος του Ταμείου Εγγυήσεων Αγροτικής Ανάπτυξης είναι να διευκολύνει την πρόσβαση γεωργών, κτηνοτρόφων και μεταποιητικών επιχειρήσεων σε χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους, ώστε να αναπτύξουν τις εκμεταλλεύσεις ή τις επιχειρήσεις τους, συμβάλλοντας παράλληλα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας μέσω της δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης της ελληνικής υπαίθρου.