Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε ποια δικαιολογητικά προσκομίζετε για την επιχείρησή σας και τους νόμιμους εκπροσώπους της για να λάβετε χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ), που χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο.

Δικαιολογητικά για την επιχείρηση

Για να υποβάλετε την αίτησή σας για χρηματοδότηση με εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Επενδυτικό / Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan).
 2. Στοιχεία Μητρώου Επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων.
 3. Δήλωση στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα της επιχείρησης ως ΜΜΕ.
 4. Πρόσφατο Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο.
 5. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (DE MINIMIS) στο πλαίσιο του κανονισμού με αρ. 1407/2013 της ΕΕ.
 6. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με:
  • Τη χρήση του δανείου.
  • Τη λήψη ή μη χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ από την Eurobank ή άλλον χρηματοπιστωτικό οργανισμό.
  • Την πλήρωση των κριτηρίων επιλεξιμότητας στο πλαίσιο του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ.
 7. Γενική υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με την επιχείρηση και τις δεσμεύσεις της εν γένει, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος της ΕΑΤ, καθώς και της επιχειρησιακής συμφωνίας της Eurobank με την ΕΑΤ.
 8. ESG Tracker Performance Report για την αυτοαξιολόγηση της επιχείρησής σας σύμφωνα με κριτήρια ESG. Το κατεβάζετε σε μορφή pdf μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα ESG Tracker by HDB της ΕΑΤ, εφόσον έχετε ολοκληρώσει την καταχώριση των απαιτούμενων δεδομένων. Δείτε αναλυτικά πώς υποβάλλετε τα δεδομένα της επιχείρησής σας για να αποκτήσετε το ESG Tracker Performance Report στο esgtracker.hdb.gr.
 9. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα.
 10. Δικαιολογητικά τεκμηρίωσης του κριτηρίου ή των κριτηρίων καινοτομίας που έχετε επιλέξει κατά την υποβολή της αίτησής σας στο ΠΣΚΕ.

Επιπλέον δικαιολογητικά για την επιχείρηση

Χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον:

 • Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.
 • Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.
 • Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις.
 • ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Επιπλέον δικαιολογητικά τράπεζας

Σε περίπτωση λήψης προσημείωσης υποθήκης πάνω σε ακίνητο για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, λαμβάνετε από το κατάστημα συνεργασίας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Υποβολή αίτησης για δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας Καινοτομίας της ΕΑΤ

Κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ). Δηλώνετε την Eurobank ως την τράπεζα από την οποία επιθυμείτε να χρηματοδοτηθείτε και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση στο ΠΣΚΕ