Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Δείτε ποια δικαιολογητικά προσκομίζετε για την επιχείρησή σας και τους νόμιμους εκπροσώπους της για να λάβετε χρηματοδότηση με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ της ΕΑΤ, που συγχρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το ΤΜΕΔΕ.

Δικαιολογητικά για όλες τις κατηγορίες βιβλίων

Για να υποβάλετε την αίτησή σας για χρηματοδότηση με εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 3. Στοιχεία Μητρώου / Επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων.
 4. Υπόδειγμα δήλωσης στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ της επιχείρησής σας.
 5. Πρόσφατο πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης δικογράφου αίτησης πτώχευσης / δήλωσης παύσης πληρωμών ή ενιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας. Εκδίδεται από το αρμόδιο Πρωτοδικείο ή/και Ειρηνοδικείο.
 6. Δήλωση σώρευσης ενισχύσεων (DeMinimis).
 7. Γενική υπεύθυνη δήλωση για το Ταμείο Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-TΜΕΔΕ.
 8. Τεκμηρίωση αναγκών ρευστότητας – Business Plan.
 9. Ασφαλιστική ενημερότητα από το ΕΦΚΑ για τους εργαζομένους που απασχολεί η επιχείρησή σας ή σε περίπτωση που η επιχείρησή σας είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση).
 10. Φορολογική ενημερότητα για είσπραξη χρημάτων από το Δημόσιο (χωρίς παρακράτηση).
 11. Σύμβαση σε ισχύ για την ανάθεση δημόσιου έργου, μελέτης ή υπηρεσίας, στην οποία η επιχείρησή σας αποτελεί τον αντισυμβαλλόμενο ανάδοχο ενώ η αναθέτουσα αρχή εμπίπτει στην εφαρμογή του νόμου περί Δημοσίων Συμβάσεων (Ν.4412/2016), ανεξαρτήτως σταδίου εκτέλεσης του έργου ή μελέτης.
  Σε περίπτωση υπεργολαβίας, χρειάζεστε σύμβαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό σε ισχύ, στο οποίο πρέπει να αποδεικνύεται η συσχέτιση της επιχείρησής σας με την υλοποίηση δημόσιας σύμβασης.
  Σε περίπτωση επιθυμίας σύναψης σύμβασης για την εκτέλεση έργου ή/και μελέτης δημοσίου συμφέροντος, προσκομίζετε το αποδεικτικό της υποβολής προσφοράς στην αντίστοιχη προκήρυξη ή το Σύμφωνο Συνεργασίας (MoU) σε περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης.

Επιπλέον δικαιολογητικά για βιβλία Β' κατηγορίας

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί βιβλία Β' κατηγορίας, χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον:

 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος.
 • Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 • Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για βιβλία Γ' κατηγορίας

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί βιβλία Γ' κατηγορίας, χρειάζεται να προσκομίσετε επιπλέον:

 • Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο.
 • Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 • Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Επιπλέον δικαιολογητικά τράπεζας

Σε περίπτωση προσημείωσης ακινήτου, λαμβάνετε από το κατάστημα συνεργασίας τα δικαιολογητικά για το ακίνητο.

Υποβολή αίτησης για δάνειο με την εγγύηση του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΕΑΤ-ΤΜΕΔΕ

Κάνετε online αίτηση στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων. Δηλώνετε την Eurobank ως τράπεζα συνεργασίας σας και λαμβάνετε έναν μοναδικό αριθμό καταχώρισης.

Με αυτόν τον αριθμό κλείστε ραντεβού με Επαγγελματικό Σύμβουλο.

Υποβάλλω αίτηση στο ΠΣΚΕ