Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε στην Eurobank στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου προγράμματος Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ. Προσκομίζετε σε κατάστημα τα δικαιολογητικά για την αίτησή σας και την εκταμίευση της χρηματοδότησης.

Δικαιολογητικά για όλες τις επιχειρήσεις

Για να αξιολογήσουμε την αίτηση που υποβάλλετε, είναι απαραίτητο να προσκομίσετε:

 1. Αντίγραφο στο ΟλοκληρωμένοΠληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ)
 2. Αντίγραφο E3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις
 3. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης
 4. Επιχειρηματικό σχέδιο (business plan)
 5. Στοιχεία μητρώου / επιχείρησης από TAXISNET, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων (με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης)
 6. Πρόσφατο (εντός τριμήνου) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας.
 7. Υπεύθυνη δήλωση σχετικά με την ιδιότητα ΜΜΕ.
 8. Γενική Υπεύθυνη Δήλωση αναφορικά με την επιχείρησή σας και τις δεσμεύσεις της εν γένει σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης και της Επιχειρησιακής Συμφωνίας.
 9. Δήλωση σχετικά με τη σώρευση των ενισχύσεων ήσσονος σημασίας (De Minimis), όπου απαιτείται.
 10. Υπεύθυνη δήλωση (ΥΔ) για τη λήψη ή μη επιδότησης επιτοκίου.
 11. Ανάλυση Περιοδικών Δηλώσεων (ΑΠΔ) της τελευταίας κλεισμένης και τρέχουσας χρήσης.
 12. Οι νεοσύστατες επιχειρήσεις θα προσκομίζουν υπεύθυνη δήλωση, όπου θα αναγράφουν ότι κατά το έτος υποβολής της αίτησής τους, θα απασχολήσουν λιγότερους από 250 εργαζόμενους – Ετήσιες Μονάδες Εργασίας (ΕΜΕ).
 13. Φορολογική Ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
 14. Ασφαλιστική ενημερότητα από τον ΕΦΚΑ για το προσωπικό που απασχολεί η επιχείρηση ή ότι είναι αναπόγραφη (χωρίς παρακράτηση).
 15. ESG Tracker Performance Report.
 16. Υπεύθυνη δήλωση πραγματικού δικαιούχου συνοδευόμενη από το αποδεικτικό καταχώρισης στο μητρώο πραγματικών δικαιούχων του άρθρου 20 του Ν.4557/2018 (Α΄ 139) ή τεκμηρίωση εξαίρεσης.
 17. Ερωτηματολόγιο πλήρως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο σύμφωνα με το τυποποιημένο υπόδειγμα.
 18. Ενημερωτικό σημείωμα επιχειρηματιών και νόμιμων εκπροσώπων επιχειρήσεων.

Επιπλέον δικαιολογητικά για επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί απλογραφικό σύστημα, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το προηγούμενο και το τρέχον έτος.
 2. Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας – εάν η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για επιχειρήσεις με διπλογραφικό σύστημα

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί διπλογραφικό λογιστικό σύστημα, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας για πιστωτικό όριο, χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Δημοσιευμένους ισολογισμούς των 3 τελευταίων χρήσεων με ανάλυση αποτελεσμάτων και με το αντίστοιχο προσάρτημα.
 2. Ισοζύγιο δευτεροβάθμιας ανάλυσης κλεισίματος / 3ετίας.
 3. Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 4. Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού 12ου του 2023 – εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 5. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα / νόμιμο εκπρόσωπο / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή νόμιμο εκπρόσωπο ή εγγυητή της επιχείρησής σας, για να αξιολογήσουμε την αίτησή σας χρειάζεστε:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ για κάθε εταίρο-βασικό μέτοχο ή εγγυητή.

Αξιοποιήστε το πρόγραμμα χρηματοδότησης Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ 

Επικοινωνήστε με τον Relationship Manager σας ή με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο, για να ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Ταμείου Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της ΕΑΤ.

Κλείνω ραντεβού

Σας καθοδηγούμε σε κάθε βήμα για την ένταξη της επιχείρησής σας στο πρόγραμμα και για τα απαραίτητα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας από την Eurobank.