Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δείτε ποια δικαιολογητικά υποβάλλετε στην Eurobank μαζί με την εκτυπωμένη αίτησή σας στο ΠΣΚΕ για χρηματοδότηση της επιχείρησής σας στο πλαίσιο του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της ΕΑΤ. Προσκομίζετε τα δικαιολογητικά σε κατάστημα ή μας τα στέλνετε με email.

Δικαιολογητικά για την αίτησή σας στο πλαίσιο του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Για την αξιολόγηση της αίτησής σας, τα απαραίτητα δικαιολογητικά που προσκομίζετε ή στέλνετε με email είναι:

 1. Αντίγραφο Ε3 για τις 3 τελευταίες κλεισμένες χρήσεις.
 2. ΕΝΦΙΑ της επιχείρησης.
 3. Αντίγραφο αίτησης στο ΠΣΚΕ.
 4. Επενδυτικό / Επιχειρηματικό σχέδιο (Business Plan).
 5. Στοιχεία μητρώου / επιχείρησης από TAXISnet, με αποτύπωση των δραστηριοτήτων της επιχείρησης (ΚΑΔ) και των μεταβολών σε επίπεδο έδρας κι εγκαταστάσεων.
 6. Eνιαίο πιστοποιητικό δικαστικής φερεγγυότητας που έχει εκδοθεί μέσα στο τελευταίο τρίμηνο.
 7. Δήλωση στοιχείων σχετικά με την ιδιότητα ΜμΕ.
 8. Γενική υπεύθυνη δήλωση.
 9. Υπεύθυνη δήλωση κρατικών ενισχύσεων.
 10. Ασφαλιστική ενημερότητα.
 11. Φορολογική ενημερότητα για κάθε νόμιμη χρήση.
 12. Απόφαση υπαγωγής (εφόσον υπάρχει εγκεκριμένος φάκελος).

Ειδικά για τη Δράση 4.1.4: «Υλοποίηση επενδύσεων που συμβάλλουν στην ανταγωνιστικότητα της εκμετάλλευσης μέσω Χρηματοδοτικών Εργαλείων (ΧΕ)», χρειάζεστε επιπλέον:

 • Απόδειξη υποβολής αίτησης για παροχή άμεσης ενίσχυσης βάσει του Ευρωπαϊκού Γεωργικού Ταμείου Εγγυήσεων (ΕΓΤΕ) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 1307/2013.
 • Πρόσθετα δικαιολογητικά ανάλογα με τη μορφή της επιχείρησης.

Επιπλέον δικαιολογητικά για απλογραφικά βιβλία

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί απλογραφικά βιβλία (Β’ κατηγορίας), για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος και τις αντίστοιχες του προηγούμενου.
 2. Έντυπο Ν για την τελευταία κλεισμένη χρήση.
 3. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι ατομική.

Επιπλέον δικαιολογητικά για διπλογραφικά βιβλία

Εάν η επιχείρησή σας τηρεί διπλογραφικά βιβλία (Γ' κατηγορίας), για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση χρειάζεστε επιπλέον:

 1. Δημοσιευμένους ισολογισμούς για τις 3 τελευταίες χρήσεις με ανάλυση των αποτελεσμάτων, προσάρτημα και δευτεροβάθμιο ισοζύγιο κλεισίματος.
 2. Πρόσφατο ισοζύγιο δευτέρου βαθμού και αντίστοιχο για την προηγούμενη χρήση.
 3. Ισοζύγιο δεύτερου βαθμού για τον Δεκέμβριο του 2023 – εάν δεν έχετε ισολογισμό για την ίδια χρήση.
 4. Περιοδικές δηλώσεις ΦΠΑ για το τρέχον έτος – εάν η επιχείρησή σας είναι νεοσύστατη.

Δικαιολογητικά για φορέα της επιχείρησης / εγγυητή

Για κάθε φορέα ή εγγυητή της επιχείρησής σας, για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση, χρειάζεστε:

 1. Ταυτότητα ή διαβατήριο σε ισχύ.
 2. Εκκαθαριστικό εφορίας για το τελευταίο έτος.
 3. ΕΝΦΙΑ

Αποκτήστε χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας

Επικοινωνήστε με έναν Επαγγελματικό Σύμβουλο για να ενημερωθείτε αναλυτικά και να υποβάλετε τα δικαιολογητικά για την αξιολόγηση της αίτησής σας για χρηματοδότηση στο πλαίσιο του προγράμματος του Ταμείου Μικρών Δανείων Αγροτικής Επιχειρηματικότητας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ).

Κλείνω ραντεβού