Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Εξειδίκευση στην επενδυτική τραπεζική

Εξειδίκευση στην επενδυτική τραπεζική

Εξατομικευμένες
λύσεις χρηματοδότησης
Μεγιστοποίηση
κεφαλαιακής διάρθρωσης
Ενίσχυση 
της αξίας της επιχείρησης
Προσφέρουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν ένα ολοκληρωμένο και πολύπλευρο σχήμα χρηματοοικονομικών συναλλαγών. Η εμπειρία, η τεχνογνωσία και η εξειδίκευση που διαθέτουμε μας κατατάσσουν σε ηγετική θέση στην ελληνική αγορά, ειδικά σε συναλλαγές συγχωνεύσεων και εξαγορών και υπηρεσίες κεφαλαιαγοράς (capital markets).

Το πελατολόγιό μας

Το πελατολόγιό μας περιλαμβάνει εταιρείες και οργανισμούς του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, επιχειρηματικούς ομίλους, ιδιώτες επενδυτές και ευρύτερα επενδυτικά σχήματα, από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Οι κλάδοι που καλύπτουμε ποικίλουν και αφορούν διαφορετικές δραστηριότητες, όπως ενέργεια, τηλεπικοινωνίες, κατασκευές, μεταφορές, τρόφιμα, υπηρεσίες κ.ά.

Συνεργαζόμαστε στενά με τους πελάτες μας. Με βάση τη στρατηγική, τους στόχους και τις συνθήκες της αγοράς, προτείνουμε τις καλύτερες λύσεις για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης της επιχείρησής τους, την αξιοποίηση συνεργειών και οικονομιών κλίμακας, καθώς και τη μεγιστοποίηση της κεφαλαιακής τους διάρθρωσης. Επίσης τους συμβουλεύουμε για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα και την ενίσχυση της αξίας της επιχείρησής τους.

Συγχωνεύσεις και εξαγορές

 • Εντοπισμός και ανάλυση πιθανών προς εξαγορά εταιρειών ή πιθανών επενδυτών και αγοραστών.
 • Αποτύπωση στρατηγικών και οργανωτικών επιπτώσεων εξαγορών, συγχωνεύσεων, αποσχίσεων και αποεπενδύσεων.
 • Εξεύρεση κεφαλαίων τρίτων για τη χρηματοδότηση των εξαγορών.
 • Αποτίμηση και καθορισμός σχέσης ανταλλαγής μετοχών.
 • Υπηρεσίες χρηματοοικονομικού συμβούλου Real Estate για την αξιοποίηση τουριστικών και μη ακινήτων.
 • Συντονισμός των νομικών και λοιπών εξωτερικών συμβούλων, υποστήριξη των σχετικών διαπραγματεύσεων.
 • Υποστήριξη μέχρι την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Υπηρεσίες κεφαλαιαγορών

 • Πρωτογενείς προσφορές σε μετοχές και ομόλογα (IPO).
 • Αναδοχές και υπηρεσίες που σχετίζονται με τις αναδοχές.
 • Δευτερογενείς προσφορές (SPO).
 • Ιδιωτικές τοποθετήσεις.
 • Δημόσιες προτάσεις.
 • Σύμβουλος έκδοσης.
 • Λοιπές συμβουλευτικές υπηρεσίες στο πλαίσιο της χρηματιστηριακής νομοθεσίας.
 • Συνεργασία με άλλους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς στην Ελλάδα και το εξωτερικό.

Εξεύρεση κεφαλαίων και αναδιάρθρωση κεφαλαιακής δομής

 • Εξεύρεση κεφαλαίων μέσα από στρατηγικούς επενδυτές, venture capital και private equity funds, joint ventures, family offices, high net worth individuals, καθώς και άλλους χρηματοοικονομικούς επενδυτές από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
 • Σχεδιασμός νέων εργαλείων χρηματοδότησης από πιστωτικά ιδρύματα.
 • Εκδόσεις σύνθετων εταιρικών χρεογράφων, ομολογιακών δανείων (ΚΟΔ, μετατρέψιμα) κ.λπ.
 • Υποστήριξη στην αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων.

Στρατηγικός σχεδιασμός και εταιρική αναδιοργάνωση

 • Αξιολόγηση υφιστάμενης στρατηγικής και επιχειρησιακών λειτουργιών.
 • Ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος.
 • Ανάλυση SWOT.
 • Χρηματοοικονομική ανάλυση.
 • Εξέταση οργανωτικής δομής εταιρείας.
 • Εντοπισμός πιθανών αιτιών μη αποδοτικής λειτουργίας της επιχείρησης.
 • Σχεδιασμός εναλλακτικών στρατηγικών επιλογών, μεθοδολογίας υλοποίησης και μηχανισμών ελέγχου.
 • Εκτίμηση της αξίας εταιρειών ή επιμέρους κλάδων οικονομικής δραστηριότητας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της κάθε περίπτωσης.
 • Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για το δίκαιο και εύλογο του τιμήματος από χρηματοοικονομική άποψη σε Διοικητικά Συμβούλια και επιτροπές εταιρειών σχετικά με το τίμημα επικείμενων συναλλαγών.

Principal capital strategies

 • Επιλεκτικές συμμετοχές, με μειοψηφικό κατά κανόνα ποσοστό, σε εταιρείες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και αναπτυξιακές προοπτικές, συνδυάζοντας κατά περίπτωση και κεφάλαια συνεπενδυτών.
 • Αναζήτηση ή άντληση κεφαλαίων για λογαριασμό εταιρειών, σε συνεργασία με τρίτους επενδυτές (family offices, high net worth individuals, στρατηγικούς επενδυτές ή και άλλους χρηματοοικονομικούς επενδυτές).
 • Επιλεκτικές επενδύσεις σε private equity funds της Ελλάδας και του εξωτερικού.
 • Διαχείριση και βελτιστοποίηση της αξίας των υφιστάμενων συμμετοχών.