Κριτήρια Ένταξης | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
  • Έχει προσλάβει τους τελευταίους έξι (6) μήνες και εξακολουθεί να απασχολεί (ή προτίθεται να προσλάβει εντός των επόμενων έξι (6) μηνών και να απασχολεί) τουλάχιστον ένα νεαρό άτομο (για την περίπτωση μικρής και μεσαίας επιχείρησης) ή τουλάχιστον πέντε νεαρά άτομα (για την περίπτωση επιχείρησης μεσαίας κεφαλαιοποίησης) ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών, ή/και
  • Προσφέρει επαγγελματική εκπαίδευση ή πρακτικές/εκπαιδευτικά προγράμματα σε νεαρά άτομα, ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών, ή/και
  • Έχει ενεργή συμφωνία συνεργασίας με τεχνική σχολή ή σχολείο ή πανεπιστήμιο για να απασχολεί (π.χ. στο πλαίσιο καλοκαιρινών πρακτικών ασκήσεων) νεαρά άτομα, ηλικίας μεταξύ 15 και 25 ετών.