Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
  • Έχει προσλάβει τους τελευταίους 6 μήνες και εξακολουθεί να απασχολεί τουλάχιστον 1 (τουλάχιστον 5 ειδικά για την περίπτωση των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης «MidCaps») νεαρό άτομο ή σκοπεύει να προσλάβει τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο (τουλάχιστον 5 για την περίπτωση των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης «MidCaps») στους επόμενους 6 μήνες, περίοδος που υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα και δεσμεύεται ότι θα απασχολεί το(α) νεαρό(ά) άτομο(α)  τουλάχιστον για (1) ένα έτος, ή/και
  • Έχει προσφέρει τους τελευταίους 6 μήνες θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον 1 (τουλάχιστον 5 ειδικά για την περίπτωση των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης «MidCaps») νεαρό άτομο ή σκοπεύει να παρέχει θέση επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης σε τουλάχιστον 1 νεαρό άτομο (τουλάχιστον 5 για την περίπτωση των επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης «MidCaps») στους επόμενους 6 μήνες, περίοδος που υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της δανειακής σύμβασης με την Τράπεζα. Η εκπαίδευση/πρακτική έχει διάρκεια τουλάχιστον 3 μηνών και λαμβάνει τη μορφή ενεργής συμφωνίας συνεργασίας με τεχνική σχολή, πανεπιστήμιο ή δημόσιο οργανισμό απασχόλησης ή/και βεβαιώνεται με επιστολή υπογεγραμμένη από έναν από τους οργανισμούς αυτούς ή/και αποτελεί μέρος του επίσημου προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης ή πρακτικής άσκησης του τελικού δικαιούχου.
  • Έχει συμμετάσχει τους τελευταίους 6 μήνες σε πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νεολαίας μη κυβερνητικού οργανισμού ή εκπαιδευτικού ιδρύματος ή σκοπεύει να συμμετάσχει σε τέτοιο πρόγραμμα στους επόμενους 6 μήνες.

Νεαρό άτομο ορίζεται το άτομο μεταξύ 15 και 25 ετών τη στιγμή που επωφελείται του σχετικού γεγονότος (απασχόληση, εκπαίδευση ή πρακτική άσκηση).