Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προγράμματα χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Προγράμματα χρηματοδότησης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

Ευνοϊκοί όροι
τιμολόγησης
Έως 12,5 εκατ. ευρώ
χρηματοδότηση
Κίνητρα στήριξης
της απασχόλησης των νέων

European Investment Bank image

Στο πλαίσιο των συμφωνιών Eurobank Loan for SMEs & MidCaps I, II και III με την ΕΤΕπ, στηρίζουμε τις πρωτοβουλίες των ελληνικών επιχειρήσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση της παραγωγικότητας, της καινοτομίας και της εξωστρέφειάς τους, καθώς και τις επιχειρήσεις που προωθούν την απασχόληση των νέων.

Προγράμματα για επιχειρήσεις

Τα προγράμματα απευθύνονται σε:

 • Μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με αριθμό απασχολούμενων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) <250 (σε ενοποιημένη βάση).
 • Επιχειρήσεις Μεσαίας Κεφαλαιοποίησης με αριθμό απασχολούμενων (που αντιστοιχεί στον αριθμό Ετήσιων Μονάδων Εργασίας) από 250 έως 3.000 (σε ενοποιημένη βάση).

Χαρακτηριστικά προγραμμάτων

Ύψος χρηματοδότησης

Έως 12,5 εκατ. ευρώ (για επενδυτικά/επιχειρηματικά σχέδια με συνολικό κόστος έως 25 εκατ. ευρώ).

Διάρκεια χρηματοδότησης

2-12 χρόνια.

Επιτόκιο χρηματοδότησης

Τιμολόγηση με ευνοϊκούς όρους, λόγω της συνεργασίας με την ΕΤΕπ.

Πρόσθετα χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα

Στις επιχειρήσεις που πληρούν τα κριτήρια υπαγωγής στην πρωτοβουλία της ΕΤΕπ «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους» (Jobs for Youth Initiative) και προάγουν την απασχόληση των νέων, προσφέρονται πρόσθετα χρηματοδοτικά πλεονεκτήματα.

Μη επιλέξιμες επιχειρήσεις/δραστηριότητες/δαπάνες

 • Παραγωγή και εμπορία υλικών πολέμου παντός τύπου (όπλα, πυρομαχικά, στρατιωτικός εξοπλισμός).
 • Παραγωγή και διευκόλυνση χρήσης τυχερών παιχνιδιών και σχετικού εξοπλισμού.
 • Παραγωγή, επεξεργασία, διάθεση, διανομή και διευκόλυνση χρήσης καπνού και συναφών προϊόντων.
 • Δραστηριότητες με περιβαλλοντικές επιπτώσεις που δεν μπορούν να περιοριστούν ή να αντισταθμιστούν.
 • Αμιγώς κατασκευαστική δραστηριότητα οικοδομών και real estate development.
 • Δραστηριότητες που αποτελούν αντικείμενο διχογνωμίας από ηθική άποψη, όπως πειράματα σε ζώα, κλωνοποίηση ανθρώπων κ.λπ.
 • Αμιγώς χρηματοοικονομικές συναλλαγές.
 • Χρηματοδότηση υπεραξίας που προκύπτει από αγορά ή συγχώνευση (goodwill).
 • Χρηματοδότηση για την απόκτηση άυλων περιουσιακών στοιχείων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ισχυρό μερίδιο αγοράς ή αδειών/δικαιωμάτων για την εκμετάλλευση ορυκτών πόρων.
 • Λοιπές δραστηριότητες που εξαιρούνται με βάση τα κριτήρια της ΕΤΕπ.

Επιλέξιμες δαπάνες

Χρηματοδότηση κεφαλαίου κίνησης

Χρηματοδότηση αναγκών που προκύπτουν από τις λειτουργικές δραστηριότητες της επιχείρησης.

Χρηματοδότηση επενδυτικών σχεδίων

Ανανέωση εξοπλισμού, επενδύσεις σε επαγγελματική στέγη (αγορά υπό όρους, κατασκευή, αποπεράτωση), δημιουργία δικτύων διανομής (ακόμη και σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ), δαπάνες για έρευνα και ανάπτυξη, για τη μεταβίβαση εταιρείας (υπό προϋποθέσεις), για την απόκτηση αδειών/ διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας (εφόσον είναι αναγκαία για την τεχνική υλοποίηση της επένδυσης) και χρηματοοικονομικά κόστη που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής ενός παγίου.

Ενημερωθείτε για τα προγράμματα χρηματοδότησης

Για να ενημερωθείτε σχετικά με τις ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης στα προγράμματα χρηματοδότησης σε συνεργασία με την ΕΤΕπ, επικοινωνήστε με το στέλεχος της εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Μονάδας  που σας εξυπηρετεί ή με τον Επαγγελματικό Σύμβουλο με τον οποίο συνεργάζεστε. 

 

Η ΕΤΕπ, το πιστωτικό ίδρυμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συμμετέχει σε συνεργασία με εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα στη χρηματοδότηση μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης για την υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων που αποτελούν μέρος των στόχων της ΕΕ και υποστηρίζει την απασχόληση των νέων μέσω της πρωτοβουλίας «Δεξιότητες και θέσεις απασχόλησης – Επενδύσεις για τους νέους».

Η χρηματοδότηση μέσω των προγραμμάτων καθίσταται δυνατή  με την υποστήριξη της ΕΤΕπ.