Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Πρόγραμμα χρηματοδότησης σε συνεργασία με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG)

Πρόγραμμα χρηματοδότησης σε συνεργασία με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG)

Ευνοϊκοί όροι
για δάνεια 100 εκατ. ευρώ
Ενίσχυση
μικρομεσαίων επιχειρήσεων
Κεφάλαια κίνησης
ή επενδυτικά δάνεια
Συνεργαζόμαστε με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG) και αξιοποιούμε την τεχνογνωσία μας σε εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και την εμπειρία μας σε διεθνείς συνεργασίες. Έτσι διοχετεύουμε κεφάλαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ενισχύουμε την επιχειρηματικότητα και την οικονομική ανάπτυξη στην Ελλάδα.

Χαρακτηριστικά του προγράμματος

H Eurobank και το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG) υπέγραψαν την 9η Δεκεμβρίου 2014 συμφωνία συνεργασίας για χορήγηση δανείων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, συνολικού ύψους περίπου 100 εκατ. ευρώ. Τα κεφάλαια προέρχονται από το γερμανικό και το ελληνικό δημόσιο, υπό τη διαχείριση της γερμανικής αναπτυξιακής τράπεζας KFW και του ΕΤΕΑΝ αντίστοιχα.

Με τη συγκεκριμένη ενέργεια, η Eurobank, χρησιμοποιώντας για άλλη μια φορά την τεχνογνωσία που διαθέτει σε εξειδικευμένα χρηματοδοτικά εργαλεία και διεθνείς συνεργασίες, αξιοποιεί το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG), διοχετεύοντας κεφάλαια στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ενισχύοντας έτσι την επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη της οικονομικής δραστηριότητας στη χώρα.

Τα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ευνοϊκούς όρους, είτε με την μορφή κεφαλαίων κίνησης είτε με τη μορφή επενδυτικών δανείων.

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ελκυστικό πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε όλους σχεδόν τους τομείς της οικονομικής δραστηριότητας, καλύπτει με μεγάλη ευελιξία τις ανάγκες των επιχειρήσεων και μάλιστα με ιδιαίτερα προνομιακό κόστος χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις

  • Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες απασχολούν μέχρι 250 άτομα (σε ετήσιες μονάδες εργασίας ΕΜΕ), έχουν ετήσιο κύκλο εργασιών ή σύνολο ενεργητικού μέχρι 30 εκατ. ευρώ, εδρεύουν στην Ελλάδα και δραστηριοποιούνται στους τομείς της παραγωγής, μεταποίησης, εμπορίου και υπηρεσιών. Ειδικά στις περιπτώσεις των επενδυτικών δανείων, τα πάγια (κτιριακά και μηχανολογικός εξοπλισμός) της επένδυσης πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της ελληνικής επικράτειας.
  • Επιχειρήσεις οι οποίες:
  1. Δεν χαρακτηρίζονται ως «προβληματικές επιχειρήσεις».
  2. Τηρούν τα όρια των κρατικών ενισχύσεων (de minimis).

Μη επιλέξιμες χρηματοδοτήσεις

Δραστηριότητες των οποίων η χρηματοδότηση δεν επιτρέπεται είτε από τις διατάξεις του ελληνικού ή/και κοινοτικού δικαίου είτε από τους όρους που έχουν τεθεί από το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG) και ενδεικτικά:

  • Επενδύσεις που έχουν αναδιαρθρωθεί.
  • Επενδυτικά σχέδια που έχουν ήδη ολοκληρωθεί.
  • Επενδυτικά σχέδια που ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις σε θέματα εθνικής ασφάλειας.
  • Χρηματοοικονομικές (financial) δραστηριότητες (π.χ. developers, trading in financial instruments), real estate, κ.λπ.

Περισσότερες πληροφορίες

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες, επικοινωνήστε με την Επιχειρηματική Μονάδα Commercial Banking (Business Centre) με την οποία συνεργάζεστε ή με τον Επαγγελματικό Σύμβουλο στα καταστήματά μας.

Η Eurobank δεν συνεργάζεται με τρίτα πρόσωπα / εταιρείες συμβούλων. Για τις προϋποθέσεις και τα οφέλη του προγράμματος «Χρηματοδότηση σε συνεργασία με το Ελληνικό Επενδυτικό Ταμείο (IFG)» μπορείτε να ενημερωθείτε αποκλειστικά από το εξειδικευμένο δίκτυο εξυπηρέτησης της Eurobank.