Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η υπηρεσία SEPA Direct Debit είναι ένας τρόπος άμεσης χρέωσης του λογαριασμού σας για την πληρωμή υποχρεώσεών σας σε οργανισμούς και εταιρείες. Για την καλύτερη προστασία σας από απάτες, η Eurobank σάς στέλνει ειδοποίηση σε περίπτωση που υπάρχει εντολή αυτόματης χρέωσης του λογαριασμού σας από οργανισμό ή εταιρεία στο εξωτερικό.

Τι είναι η υπηρεσία SEPA Direct Debit

Το SEPA Direct Debit είναι μια υπηρεσία πληρωμών για εισπράξεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Αφορά οφειλέτες που τηρούν λογαριασμούς πληρωμών σε πιστωτικά ιδρύματα των ευρωπαϊκών χωρών του SEPA.

Ισχύει για συναλλαγές σε ευρώ και επιτρέπει σε ένα δικαιούχο οργανισμό να εισπράττει ποσά από τον λογαριασμό ενός οφειλέτη, υπό την προϋπόθεση ότι ο οφειλέτης έχει συμπληρώσει και υπογράψει εντολή ανάθεσης χρέωσης (εξουσιοδότηση) προς τον δικαιούχο οργανισμό ή την τράπεζά του.

Ο οφειλέτης και ο δικαιούχος οργανισμός πρέπει να διαθέτουν λογαριασμό πληρωμών σε πιστωτικό ίδρυμα που είναι εγκατεστημένο στον SEPA. Επιπλέον, το πιστωτικό ίδρυμα που εκτελεί τη συναλλαγή άμεσης χρέωσης πρέπει να συμμετέχει στο σύστημα.

Το σύστημα μπορεί να χρησιμοποιείται για μεμονωμένες ή επαναλαμβανόμενες εισπράξεις άμεσης χρέωσης και δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος του χρηματικού ποσού, εκτός εάν το επιλέξει ο οφειλέτης.

Πότε λαμβάνετε ειδοποίηση από την Eurobank

Εάν έχετε δώσει εντολή ανάθεσης για χρέωση του λογαριασμού σας (εξουσιοδότηση) απευθείας στον δικαιούχο οργανισμό ή εταιρεία, που συμμετέχει στο σχήμα Core, τότε ο λογαριασμός σας χρεώνεται χωρίς να απαιτείται έγκριση από εσάς.

Το σχήμα Core απευθύνεται σε καταναλωτές και συνήθως χρησιμοποιείται για την αυτόματη εξόφληση λογαριασμών κοινής ωφέλειας ή άλλων ιδιωτικών υποχρεώσεων.

Για την καλύτερη προστασία σας από απάτες, η Eurobank σας στέλνει ειδοποίηση. Έτσι ενημερώνεστε για την εντολή ανάθεσης για χρέωση του λογαριασμού σας από οργανισμό ή εταιρεία στο εξωτερικό.

Εάν αναγνωρίζετε την ανάθεση, δεν χρειάζεται κάποια επιπλέον ενέργεια από εσάς. Η Eurobank θα προχωρήσει κανονικά στη χρέωση του λογαριασμού σας.

Ενημερωθείτε αναλυτικά για τους όρους παροχής υπηρεσιών πληρωμών.

Εάν δεν αναγνωρίζετε την εντολή ανάθεσης

Επικοινωνήστε απευθείας με τον οργανισμό ή την εταιρεία από όπου προέρχεται η ανάθεση.

Εναλλακτικά, τηλεφωνήστε αμέσως στο EuroPhone Banking στο 2109555000 και πατήστε το 9 όταν ακούσετε το ηχογραφημένο μήνυμα ή ελάτε σε ένα κατάστημά μας.

Μπορείτε να υποβάλετε αίτημα για:

  • Ανάκληση ή ακύρωση πάγιας εντολής.
  • Επιστροφή ποσού σε περίπτωση χρέωσης του λογαριασμού σας, μέσα σε συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
  • Εξαίρεση του λογαριασμού σας από πάγιες εντολές από συγκεκριμένους οργανισμούς.
  • Συνολική δέσμευση του λογαριασμού σας, ώστε να μην είναι δυνατή η χρέωση από πάγιες εντολές.

Δικαίωμα επιστροφής ποσού άμεσης χρέωσης

Εάν υποβάλλετε αίτημα επιστροφής ποσού, εξουσιοδοτείτε την Eurobank να επιστρέψει την πληρωμή μιας άμεσης χρέωσης που ανατέθηκε μέσα από την υπηρεσία SEPA Direct Debit.

Μπορείτε να κάνετε αίτημα για:

  • Επιστροφή οποιασδήποτε πληρωμής άμεσης χρέωσης (διαθέσιμη μέσα σε 56 ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής της άμεσης χρέωσης).
  • Επιστροφή μη εξουσιοδοτημένης πληρωμής, εάν δεν έχετε υπογράψει ή έχετε ανακαλέσει την εντολή άμεσης χρέωσης (διαθέσιμη έως και 13 μήνες από την ημερομηνία πληρωμής της άμεσης χρέωσης).