Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Προσδιορίζουμε και αναλύουμε τις ιδιαίτερες επιχειρησιακές ανάγκες της Eurobank. Από τον συνδυασμό αυτών των αποτελεσμάτων αναπτύσσουμε τις στρατηγικές μας. Τις υλοποιούμε συντονίζοντας τα απαραίτητα έργα.

Ο ρόλος εργαζομένων μας

Στην επιχειρησιακή ανάλυση οι εργαζόμενοί μας αναλύουν και αξιολογούν τις επιχειρησιακές ανάγκες μας. Εντοπίζουν ευκαιρίες για τη βελτίωση της απόδοσης των μονάδων της Eurobank. Αναθεωρούν τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις πολιτικές μας.

Στη διαχείριση έργων σχεδιάζουν και αναθεωρούν προτάσεις για την υλοποίηση έργων. Συντονίζουν όσα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη και προσδιορίζουν τα χρονοδιαγράμματά τους. Ελέγχουν τον προϋπολογισμό και τις διαδικασίες τους. Διασφαλίζουν ότι τηρούνται οι προδιαγραφές και οι στόχοι, αλλά και οι πολιτικές της Eurobank.

Βασικές δεξιότητες

Οι εργαζόμενοί μας αναλύουν και αξιολογούν τις επιχειρησιακές ανάγκες της Eurobank. Διαμορφώνουν τις διαδικασίες, τα συστήματα και τις πολιτικές μας, αξιοποιώντας τις ηλεκτρονικές και ψηφιακές υποδομές μας.

Για τον συντονισμό των έργων, προτεραιοποιούν τους στόχους τους. Τους υλοποιούν σύμφωνα με καθορισμένα χρονοδιαγράμματα. Επικοινωνούν αποτελεσματικά με τους εσωτερικούς και τους εξωτερικούς συνεργάτες μας. Παρουσιάζουν την εξέλιξη κάθε έργου.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην επιχειρησιακή ανάλυση και διαχείριση έργων της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους οδηγούμε την καινοτομία στην Eurobank.