Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Στη διαχείριση κινδύνων επιδιώκουμε να μειώσουμε την έκθεση της Eurobank στον πιστωτικό και τον λειτουργικό κίνδυνο, αλλά και τον κίνδυνο των αγορών. Κατά την πιστωτική ανάλυση, επεξεργαζόμαστε τα αιτήματα δανειοδότησης και αποφασίζουμε για την έγκρισή τους.

Ο ρόλος των εργαζομένων μας

Στον τομέα της διαχείρισης κινδύνων οι εργαζόμενοί μας αναπτύσσουν μοντέλα μέτρησης του λειτουργικού, του χρηματοοικονομικού και του πιστωτικού κινδύνου.

Παρακολουθούν τον κίνδυνο που προκύπτει για το χαρτοφυλάκιο της Eurobank από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών, των τόκων, των επιτοκίων και άλλων εξωτερικών παραγόντων. Αναλύουν τους πιθανούς κινδύνους για υπάρχοντα και νέα προϊόντα.

Στον τομέα της πιστωτικής ανάλυσης αναλύουν τα οικονομικά στοιχεία των πελατών για να προσδιορίσουν τον πιστωτικό κίνδυνο σε κάθε αίτημα παροχής δανείου. Ελέγχουν και ενημερώνουν τα εγκριτικά όρια για την τιμολόγηση και τις εγκρίσεις αιτημάτων δανειοδότησης.

Βασικές δεξιότητες

Οι άνθρωποί μας διαθέτουν εξειδικευμένες γνώσεις χρηματοοικονομικής και πιστωτικής ανάλυσης. Γνωρίζουν τις συνθήκες της αγοράς και ενημερώνονται για θέματα του ευρύτερου οικονομικού περιβάλλοντος στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Ειδικεύονται στην επενδυτική αγορά και είναι εξοικειωμένοι με τους κανόνες διαπραγμάτευσης προϊόντων.

Αξιοποιούν σύγχρονες εφαρμογές για να αναλύουν αριθμητικά και οικονομικά δεδομένα. Με αυτά αξιολογούν την πιστοληπτική ικανότητα ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Εντοπίζουν τους πιθανούς κινδύνους για την Eurobank και τους πελάτες μας. Λαμβάνουν μέτρα για να τους ελαχιστοποιήσουν. Επικοινωνούν αποτελεσματικά για όλα τα σχετικά θέματα με τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Ευκαιρίες σταδιοδρομίας

Δείτε εάν σήμερα υπάρχουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας στη διαχείριση κινδύνων και την πιστωτική ανάλυση της Eurobank.

Δείτε με ποιους άλλους τρόπους συντελούμε στην αποτελεσματική λειτουργία της Eurobank.