Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Οι Κεντρικές Επιτροπές Πιστοδοτήσεων είναι 2: η Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων 1 (ΚΕΠ 1) και η Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων 2 (ΚΕΠ 2). Συστήνονται από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. Διασφαλίζουν αντικειμενική αξιολόγηση για το ελληνικό χαρτοφυλάκιο επιχειρηματικών εξυπηρετούμενων δανείων, σύμφωνα με το Εγχειρίδιο Πιστοδοτικής Πολιτικής Εξυπηρετούμενων Δανείων. Επιδιώκουν ο κίνδυνος που αναλαμβάνει η Eurobank να έχει ικανοποιητική απόδοση και να διατηρείται η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου.

Ο ρόλος των Κεντρικών Επιτροπών Πιστοδοτήσεων

Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων 1 (ΚΕΠ 1)

Η ΚΕΠ 1 αξιολογεί και εγκρίνει πιστοδοτικά αιτήματα του ελληνικού επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων με συνολικό άνοιγμα από 50 εκατ. ευρώ και μη εξασφαλισμένων δανείων με συνολικό άνοιγμα από 35 εκατ. ευρώ.

Ανοίγματα πέρα από αυτά τα όρια χρειάζονται επιπλέον έγκριση:

  • Ο Γενικός Διευθυντής Διαχείρισης Κινδύνων (Risk Management) του Ομίλου εγκρίνει τα εξυπηρετούμενα δάνεια με συνολικό άνοιγμα από 75 εκατ. ευρώ και εξασφαλισμένο άνοιγμα από 50 εκατ. ευρώ.
  • Ο Διευθύνων Σύμβουλος εγκρίνει τα εξυπηρετούμενα δάνεια με συνολικό άνοιγμα από 150 εκατ. ευρώ και μη εξασφαλισμένο άνοιγμα από 100 εκατ. ευρώ.
  • Η Διοικητική Επιτροπή εγκρίνει τα εξυπηρετούμενα δάνεια με άνοιγμα που υπερβαίνει το 10% των εποπτικών ιδίων κεφαλαίων της Eurobank.

Κεντρική Επιτροπή Πιστοδοτήσεων 2 (ΚΕΠ 2)

Η ΚΕΠ 2 αξιολογεί και εγκρίνει τα πιστοδοτικά αιτήματα του ελληνικού επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου εξυπηρετούμενων δανείων με συνολικό άνοιγμα έως 50 εκατ. ευρώ και μη εξασφαλισμένων δανείων με συνολικό άνοιγμα έως 35 εκατ. ευρώ.