Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση
Για τη διαχείριση των κινδύνων του Ομίλου Eurobank ακολουθούμε εξελιγμένες πρακτικές που εφαρμόζουν οι μεγάλες διεθνείς τράπεζες. Καθορίζουμε τα ανώτατα όρια ανοχής, ανά κίνδυνο και συνολικά, με διακριτά επίπεδα ενεργοποίησης. Σε κάθε επίπεδο προβλέπουμε συγκεκριμένες διαδικασίες κλιμάκωσης ενεργειών. Η έγκαιρη και αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων μάς επιτρέπει να επιτυγχάνουμε τους στρατηγικούς στόχους του Ομίλου Eurobank.

Διεθνείς βέλτιστες πρακτικές

Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων που υιοθετούμε ακολουθούν διεθνείς βέλτιστες πρακτικές. Οι μέθοδοι και οι υποδομές μας συμμορφώνονται με τις οδηγίες διεθνών φορέων:

Με τους κατάλληλους πόρους αναβαθμίζουμε τις πολιτικές και τις υποδομές μας.

Σαφή όρια ανοχής ανάληψης κινδύνου

Χρησιμοποιούμε ποσοτικούς και ποιοτικούς δείκτες και παραμέτρους, για να προσδιορίζουμε το μέγιστο ύψος των κινδύνων που μπορεί να αναλάβει ο Όμιλος Eurobank:

  • Μέγιστη ανοχή κινδύνου – το μέγιστο επίπεδο κινδύνου που μπορεί να αναλάβει ο Όμιλος Eurobank με βάση τους εποπτικούς και λειτουργικούς περιορισμούς (κεφαλαιακής επάρκειας, ρευστότητας κ.ά.).

  • Διάθεση ανάληψης κινδύνου – το μέγιστο επίπεδο κινδύνου που ο Όμιλος Eurobank είναι διατεθειμένος να αναλάβει, για να πετύχει τους στρατηγικούς και επιχειρηματικούς στόχους του.

Η Επιτροπή Κινδύνων και το Διοικητικό Συμβούλιο της Eurobank αξιολογούν και εγκρίνουν τα όρια ανάληψης κινδύνων σύμφωνα με τη στρατηγική του Ομίλου Eurobank.

Στο Πλαίσιο Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνων της Eurobank (Risk Appetite Framework) καταγράφουμε το μέγιστο ύψος των κινδύνων που προτίθεται να αναλάβει ο Όμιλος για την επίτευξη των στρατηγικών του στόχων. Το εσωτερικό αυτό έγγραφο είναι η βάση για τις πολιτικές και τα όρια κινδύνου για κάθε επιχειρηματική μας δραστηριότητα και για τον Όμιλο Eurobank συνολικά. Εξασφαλίζει ότι ο Όμιλος Eurobank:

  • Συμμορφώνεται με τις εποπτικές απαιτήσεις.

  • Διατηρεί ισχυρή την κεφαλαιακή επάρκειά του.

  • Λειτουργεί απρόσκοπτα προκειμένου να βελτιώσει περαιτέρω την κερδοφορία του.

Γνωστοποιούμε το Πλαίσιο Διάθεσης για Ανάληψη Κινδύνων σε όλους τους ανθρώπους μας. Με αυτό διαμορφώνουμε την κουλτούρα διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου Eurobank.

Διακριτά επίπεδα ενεργοποίησης

Σε κάθε επίπεδο ανοχής ανάληψης κινδύνου ορίζουμε διακριτά επίπεδα ενεργοποίησης (trigger levels). Προβλέπουμε με σαφήνεια τις διαδικασίες κλιμάκωσης ενεργειών. Αυτό μας επιτρέπει να λαμβάνουμε τις κατάλληλες αποφάσεις και να ενεργούμε ανάλογα με την περίπτωση.

Εάν σημειωθεί υπέρβαση των επιπέδων ανοχής ανάληψης κινδύνου, οι αρμόδιες μονάδες μας ενημερώνουν εγκαίρως την Επιτροπή Κινδύνων.

Τακτική παρακολούθηση κινδύνων

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων και οι αρμόδιες Διευθύνσεις/Τομείς της παρακολουθούν τακτικά τα είδη κινδύνων που αντιμετωπίζει ο Όμιλος Eurobank:

  • Λειτουργικός κίνδυνος – Τομέας Διαχείρισης Λειτουργικών Κινδύνων.

  • Κίνδυνος αγοράς – Τομέας Διαχείρισης Κινδύνου Αγοράς και Αντισυμβαλλόμενου.

  • Κίνδυνος ρευστότητας – Τομέας Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας (Πιστωτικού Κινδύνου) και Θεμάτων Εποπτικού Πλαισίου.

  • Πιστωτικός κίνδυνος – Τομέας Πίστης, Τομέας Διεθνούς Πίστης, Τομέας Πιστωτικού Ελέγχου και Τομέας Ελέγχου Κεφαλαιακής Επάρκειας (Πιστωτικού Κινδύνου) και Θεμάτων Εποπτικού Πλαισίου.

Ανεξάρτητη λειτουργία

Η Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου Eurobank λειτουργεί ανεξάρτητα από τις επιχειρηματικές μονάδες. Ο Επικεφαλής Διαχείρισης Κινδύνων του Ομίλου Eurobank (Group Chief Risk Officer – GCRO) αναφέρεται απευθείας στην Επιτροπή Κινδύνων και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο:

Ο GCRO καθορίζει, επιβλέπει και συντονίζει την ανάπτυξη και την εφαρμογή κατάλληλων πολιτικών διαχείρισης για τον πιστωτικό κίνδυνο, τον κίνδυνο αγοράς και τον κίνδυνο ρευστότητας. Είναι ο κύριος σύμβουλος του Διευθύνοντος Συμβούλου σε θέματα διαχείρισης κινδύνου.