Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Παρά το γεγονός ότι το έτος ξεκίνησε με θετικές προοπτικές, η ελληνική οικονομία αναμένεται να είναι ευάλωτη στην ταυτόχρονη αρνητική διαταραχή της ζήτησης και της προσφοράς που προκλήθηκε από την κρίση του COVID-19, δεδομένης της μεγάλης έκθεσης του ΑΕΠ στον τουρισμό και τις μεταφορές, και το μεγάλο ποσοστό των πολύ μικρών επιχειρήσεων και των αυτοαπασχολούμενων στο παραγωγικό δυναμικό. Μια ακριβής πρόβλεψη είναι αδύνατη λόγω της έλλειψης ορατότητας όσον αφορά σημαντικές παραμέτρους, ωστόσο, μπορεί να εκτιμηθεί η ευαισθησία σε διαφορετικές συνθήκες. Σε ένα μετριοπαθές σενάριο, η συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ υπολογίζεται σε -6,7% ενώ σε ένα πιο δυσμενές σενάριο, η πραγματική συρρίκνωση του ΑΕΠ υπολογίζεται σε - 10,6%. Και τα δύο σενάρια συνεπάγονται απότομη μείωση της ιδιωτικής κατανάλωσης, των εξαγωγών και των επενδύσεων, σημαντική αύξηση της ανεργίας, αποπληθωριστικές πιέσεις και πιέσεις στις τιμές των ακινήτων και τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια.