Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Από τα στοιχεία της έρευνας εργατικού δυναμικού τεκμαίρεται ότι κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης αυξήθηκε η μεταβλητότητα βασικών μεγεθών που σχετίζονται με την αγορά εργασίας. Οι ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία (π.χ. lockdowns), τα μέτρα στήριξης της απασχόλησης (π.χ. αναστολές συμβάσεων εργασίας) και οι μεθοδολογικοί κανόνες ταξινόμησης των ατόμων σε απασχολούμενους, ανέργους και εκτός εργατικού δυναμικού, εξηγούν εν μέρει την προαναφερθείσα παρατήρηση.