Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το παρατεταμένο 2ο lockdown και την αυστηροποίηση των περιοριστικών μέτρων τον Φεβρουάριο 2021, η τριμηνιαία μακροοικονομική επίδοση της Ελλάδας την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2021 – η 4η υψηλότερη ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ-27 – ήταν καλύτερη του αναμενομένου. Αυτό το αποτέλεσμα, παράλληλα με την αναθεώρηση επί τα βελτίω των ρυθμών μεγέθυνσης του 2ου, του 3ου και του 4ου τριμήνου 2021, οδήγησαν σε σχετικά ήπια ετήσια ύφεση το 1ο τρίμηνο 2021.