Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μία Επικαιροποιημένη Προσομοίωση της Εξέλιξης του ΑΕΠ και των Συστατικών του Κατά τα Έτη 2013-2014

• Αυτό το σημείωμα επιχειρεί μία εκτίμηση της εξέλιξης του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας κατά τα έτη 2013 και 2014. Η εκτίμηση επικαιροποιείται για να συνυπολογιστούν η επίδραση της τελευταίας αναθεώρησης του Προγράμματος Προσαρμογής της ελληνικής οικονομίας, καθώς και τα αποτελέσματα μετάδοσης της κυπριακής κρίσης. Ποσοτικοποιούνται οι τάσεις των επιμέρους συστατικών του ΑΕΠ επί τη βάσει οικονομικών προσδιοριστικών παραγόντων και, μέσω αυτών, εξάγεται η πρόβλεψη για το συνολικό ρυθμό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας....