Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το 2018 ξεκίνησε με σημαντικές πρωτοβουλίες της Eurobank, σε συνεργασία με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς για την ενίσχυση της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.  Συγκεκριμένα:

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) και η Eurobank υπέγραψαν στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, νέα επέκταση ύψους 390 εκατ. ευρώ της αρχικής συμφωνίας τους.  Με τη νέα συμφωνία, το ανώτατο ποσό χρηματοδότησης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) ανέρχεται πλέον συνολικά σε 650 εκατ. ευρώ. Το πρόγραμμα COSME (με συνολικό προϋπολογισμό 2,3 δισ. ευρώ για την περίοδο 2014-2020) στόχο έχει τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, με ειδική έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ). Ειδικότερα δε με το χρηματοοικονομικό εργαλείο με τη μορφή μηχανισμού εγγύησης χρηματοδοτήσεων Cosme Loan Guarantee Facility, που προβλέπεται στο πλαίσιο του προγράμματος COSME, παρέχονται εγγυήσεις στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με στόχο αυτά να αυξήσουν τη χρηματοδότηση προς τις ΜμΕ με μειωμένες απαιτήσεις για παροχή εξασφαλίσεων.

Η χορήγηση των συγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων καθίσταται δυνατή χάρη στην εγγύηση που παρέχεται από το COSME και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων («ΕΤΣΕ») που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Επενδυτικού Σxεδίου για την Ευρώπη. Ο σκοπός του ΕΤΣΕ είναι να συμβάλει στη χρηματοδότηση και την υλοποίηση παραγωγικών επενδύσεων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να εξασφαλίσει αυξημένη πρόσβαση σε χρηματοδοτήσεις.

Επιπρόσθετα, η Eurobank υπέγραψε συμφωνία με την ΕΤΕΑΝ Α.Ε. για τη συνέχιση της Δράσης του Ταμείου Επιχειρηματικότητας (ΤΕΠΙΧ) «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση» (ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΤΕΠΙΧ Ι). Το ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΤΕΠΙΧ Ι έχει ως στόχο να καλυφθεί το χρηματοδοτικό κενό μέχρι την έναρξη του ΤΕΠΙΧ ΙΙ, η ενεργοποίηση του οποίου αναμένεται το 2ο 6μηνο του έτους. Ειδικότερα, μέσω του ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΤΕΠΙΧ Ι, πρόκειται να διοχετευθούν από τον Τραπεζικό Τομέα στην αγορά κεφάλαια συνολικού ύψους 384 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 192 εκατ. ευρώ προέρχονται από την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Όσον αφορά στη Δράση «ΤΕΠΙΧ - Επιχειρηματική Επανεκκίνηση», η Τράπεζα και η ΕΤΕΑΝ ΑΕ έχουν συστήσει στο πλαίσιο αυτής κοινό κεφάλαιο με τη συνεπένδυση κεφαλαίων της Τράπεζας και της ΕΤΕΑΝ ΑΕ -και συγκεκριμένα με συμμετοχή της κάθε μίας σε αυτό με ποσοστό 50%- για τη χρηματοδότηση με ευνοϊκούς όρους πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ειδικότερα, το 50% του κεφαλαίου κάθε χρηματοδότησης, το οποίο προέρχεται από κεφάλαια του ΤΕΠΙΧ είναι άτοκο και το υπόλοιπο 50%, που προέρχεται από κεφάλαια της Τράπεζας, προσφέρεται με προνομιακό επιτόκιο, με συνέπεια το ετήσιο μεσοσταθμικό επιτόκιο δανεισμού των επιλέξιμων επιχειρήσεων να είναι ιδιαίτερα χαμηλό.

Παράλληλα στο πλαίσιο του προγράμματος «ΕΣΠΑ 2014-2020», η Eurobank προσφέρει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, στηρίζοντας την προσπάθεια υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τους όρους των προγραμμάτων και τις ειδικότερες προϋποθέσεις ένταξης σε αυτά, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο στέλεχος της εξειδικευμένης Επιχειρηματικής Μονάδας που τους εξυπηρετεί ή στους Επαγγελματικούς Συμβούλους στα καταστήματα Eurobank ή στο EuroPhone Banking για Επιχειρήσεις: 210 9555 222.