Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

H Eurobank είναι η πρώτη ελληνική τράπεζα που υπέγραψε συμφωνία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕΤαΕ) για τη συμμετοχή της στο νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» (“SME Competitiveness”), με συνολικό, ανώτατο, προϋπολογισμό χρηματοδοτήσεων €250 εκατ., στο πλαίσιο του Ταμείου InvestEU.

Το νέο πρόγραμμα, που διαθέτει η Eurobank από την 23η Ιανουαρίου 2023, απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την κάλυψη των αναγκών τους σε Κεφάλαιο Κίνησης ή/και για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, με στόχο τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς τους. Με την εγγύηση που παρέχεται από το ΕΤαΕ, για μέρος της χρηματοδότησης, όλες οι επιλέξιμες επιχειρήσεις μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ρευστότητα με μειωμένες απαιτήσεις εμπραγμάτων εξασφαλίσεων. Επιπρόσθετα, η Eurobank παρέχει επιπλέον μειωμένο περιθώριο επιτοκίου στις χρηματοδοτήσεις του προγράμματος, στηρίζοντας στο μέγιστο βαθμό τις ελληνικές επιχειρήσεις, ειδικά στην τρέχουσα περίοδο ανοδικής πορείας των επιτοκίων σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

O Διευθύνων Σύμβουλος του ΕταΕ, κ. Marjut Falkstedt, δήλωσε: «Μας ευχαριστεί ιδιαίτερα που αξιοποιούμε τη μακροχρόνια σχέση με τους Έλληνες εταίρους μας για να βοηθήσουμε τις εγχώριες ΜΜΕ να υπερβούν τους οικονομικούς περιορισμούς που αντιμετωπίζουν. Η εξασφάλιση καλύτερης πρόσβασης στη χρηματοδότηση είναι ζωτική, συνολικά, για την επιχειρηματικότητα στη χώρα. Η παρούσα νέα συμφωνία ύψους 250 εκατομμυρίων ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος InvestEU, θα δώσει στις εγχώριες επιχειρήσεις προνομιακή πρόσβαση στους απαιτούμενους πόρους προκειμένου να υλοποιήσουν επενδύσεις σχετικές με τη δράση για το κλίμα, την ενεργειακή απόδοση και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους και να υποστηρίξουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.».

Ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, κ. Αντρέας Αθανασόπουλος, ανέφερε σχετικά: «Η συμφωνία με το ΕΤαΕ και η συμμετοχή μας στο νέο εγγυοδοτικό πρόγραμμα που απευθύνεται στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας μας, υπογραμμίζει τη μόνιμη δέσμευσή μας να στηρίζουμε έμπρακτα την εγχώρια επιχειρηματικότητα. Συμβάλλουμε ουσιαστικά, προκειμένου οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αξιοποιήσουν, στο έπακρο, τον ισχυρό αναπτυξιακό μοχλό των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων ώστε, με ευνοϊκούς όρους, να κερδίσουν το στοίχημα της ανταγωνιστικότητας και να συμμετέχουν στον επενδυτικό & αναπτυξιακό κύκλο της οικονομίας μας.».

Το ποσό χρηματοδότησης ανά επιχείρηση συναρτάται με το συναλλακτικό του κύκλωμα και τα επιχειρησιακά πλάνα της επιχείρησης. Oι χρηματοδοτήσεις θα χορηγούνται με τη μορφή τοκοχρεολυτικού δανείου από ένα (1) έως δέκα (10) έτη και με δυνατότητα αποπληρωμής σε μηνιαίες ή τριμηνιαίες δόσεις.

Για περισσότερες πληροφορίες για τους όρους και τις προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται, στη σελίδα του Προγράμματος InvestEU SME Competitiveness – Ανταγωνιστικότητα ΜμΕ στο www.eurobank.gr ή στα καταστήματα Δικτύου της Eurobank.

Οι παρεχόμενες χρηματοδοτήσεις επωφελούνται στήριξης από την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω του Ταμείου InvestEU._

Ισχυρό ιστορικό του ΕταΕ στην Ελλάδα | Από την ίδρυσή του, το ΕταΕ έχει στηρίξει χρηματοδοτήσεις ύψους €3,79 δισ. ευρώ στην Ελλάδα, με αποτέλεσμα τη μόχλευση χρηματοδοτήσεων ύψους €13,35 δισ. Έως σήμερα 35. 000 ΜΜΕ έχουν λάβει οικονομική στήριξη αξιοποιώντας προγράμματα  του ΕταΕ, μέσω 50.000 συναλλαγών που έχουν υποστηρίξει περισσότερες από 276 000 θέσεις εργασίας. Έχουν υπογραφεί συνολικά 91 εντολές και επιχειρησιακές συμφωνίες με τοπικούς αντισυμβαλλόμενους, συμπεριλαμβανομένης της Ελληνικής Δημοκρατίας, εγχώριων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, διαχειριστών κεφαλαίων και παρόχων μικροχρηματοδοτήσεων. Η χρηματοδότηση μέσω ΕταΕ στην Ελλάδα ανήλθε σε €2,11 δισ. κατά την περίοδο 2021 – 2022, με τη χώρα να καταλαμβάνει την 7η θέση μεταξύ των χωρών της ΕΕ που υποστηρίζονται από το ΕταΕ.

Γενικές πληροφορίες
| Το πρόγραμμα InvestEU είναι βασικός πυλώνας στην, μεγαλύτερη στην ιστορία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δέσμης υποστηρικτικών μέτρων που έλαβε η ΕΕ προκειμένου να ανακάμψει από την πανδημία της COVID-19 και να στηρίξει την οικοδόμηση μιας πράσινης, ψηφιακής και δίκαιης ευρωπαϊκής οικονομίας. Μπορεί, επίσης να στηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία στην αντιμετώπιση των νέων προκλήσεων που προκύπτουν από τις μεγάλες αβεβαιότητες που συνδέονται με τις παγκόσμιες προοπτικές και τις προοπτικές ασφάλειας.  Με την παροχή εγγυήσεων ύψους €26,2 δισ. για τη στήριξη χρηματοδοτικών και επενδυτικών πράξεων, επιδιώκει να προσελκύσει ιδιωτικά κεφάλαια και να κινητοποιήσει περισσότερα από €372 δισ. ευρώ για τη στήριξη δημόσιων και ιδιωτικών επενδύσεων σε τομείς που συνιστούν βασικές προτεραιότητες στην πολιτική της ΕΕ.

Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
| Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) είναι ο Οργανισμός που αποσκοπεί στη χορήγηση μακροπρόθεσμων δανείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ο οποίος ανήκει στα κράτη μέλη της. Εξασφαλίζει μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση βιώσιμων επενδύσεων προκειμένου να συμβάλει στην επίτευξη των στόχων πολιτικής της ΕΕ.

Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων
| Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (ΕταΕ) είναι μέρος του ομίλου της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Κεντρική αποστολή του είναι η στήριξη των ευρωπαϊκών πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ), μέσω της παροχής βοήθειας προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε χρηματοδότηση. Το ΕταΕ σχεδιάζει και αναπτύσσει επιχειρηματικά και αναπτυξιακά κεφάλαια, εγγυήσεις και εργαλεία μικροχρηματοδότησης που απευθύνονται ειδικά σε αυτό το τμήμα της αγοράς. Στο πλαίσιο αυτού του ρόλου, το ΕταΕ συμβάλλει στην επιδίωξη βασικών στόχων πολιτικής της ΕΕ, όπως η ανταγωνιστικότητα και η ανάπτυξη, η καινοτομία και η ψηφιοποίηση, ο κοινωνικός αντίκτυπος, οι δεξιότητες και το ανθρώπινο κεφάλαιο, η δράση για το κλίμα, η περιβαλλοντική βιωσιμότητα κ.α..