Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias  Α.Ε.

Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων

3 Απριλίου 2007

Ώρα 10:30 π.μ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 “Περί Ανωνύμων Εταιρειών”, όπως ισχύει σήμερα, και το καταστατικό της Τράπεζας, το Διοικητικό Συμβούλιο καλεί τους μετόχους της Τράπεζας EFG Eurobank Εrgasias Α.Ε. σε Τακτική Γενική Συνέλευση, στις 3 Απριλίου 2007, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:30π.μ., στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο «Athenaeum Intercontinental», Λεωφ. Συγγρού 89-93.

Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης είναι τα εξής:

1.       Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2006. Εκθέσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών. Διανομή κερδών.

2.       Διάθεση δωρεάν μετοχών στο προσωπικό, σύμφωνα με τα άρθρα 16 παρ. 2 περ. στ’ του κ.ν. 2190/1920 και 1 του π.δ. 30/1988, που θα προέλθουν από αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με κεφαλαιοποίηση κερδών. Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Τράπεζας.

3.       Διανομή στους μετόχους νέων μετοχών, με αναλογία 2 νέες για κάθε 10 παλαιές, που εκδίδονται συνεπεία μειώσεως της ονομαστικής αξίας της μετοχής της Τράπεζας από €3,30 σε €2,75 και ταυτόχρονης αύξησης του αριθμού των μετοχών της κατά 20% . Αντίστοιχη τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της. Παροχή εξουσιοδότησης στο Δ.Σ. για άμεση εκποίηση των κλασματικών δικαιωμάτων που τυχόν προκύπτουν από την ανωτέρω διανομή και απόδοση στους δικαιούχους του προϊόντος της εκποίησης.

4.       Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών από κάθε  ευθύνη αποζημίωσης για τη χρήση 2006.

5.       Εκλογή εταιρείας ορκωτών ελεγκτών για τη χρήση 2007 και καθορισμός της αμοιβής της.

6.       Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός 2 ανεξάρτητων μη εκτελεστικών μελών του Δ.Σ.

7.    Έγκριση αμοιβών των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και συμβάσεων, κατά τα άρθρα 23α και 24 του κ.ν. 2190/1920.

8.     Απόκτηση από την Τράπεζα ιδίων μετοχών, σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 του κ.ν. 2190/1920.

9.       Ανακοινώσεις.

 

Στη συνέλευση αυτή έχουν δικαίωμα να μετάσχουν είτε αυτοπροσώπως είτε με αντιπρόσωπο όλοι οι μέτοχοι της Τράπεζας. Κάθε μετοχή δίνει δικαίωμα μιας ψήφου.

Για να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οι μέτοχοι, πρέπει να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους – μέσω του Χειριστή τους στο Σύστημα ¶υλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) ή (εάν οι μετοχές τους βρίσκονται στον Ειδικό Λογαριασμό στο Σ.Α.Τ.) μέσω της Ελληνικά Χρηματιστήρια Α.Ε. (E.X.A.E.) – και να καταθέσουν στην Τράπεζα, πριν από τη συνεδρίαση της συνέλευσης, τη σχετική Βεβαίωση Δέσμευσης Μετοχών, καθώς και τα έγγραφα αντιπροσωπείας.

Αθήνα, 12 Μαρτίου 2007

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ξενοφών Κ. Νικήτας