Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση

Ενεκρίθη από την Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση (Μ. Δευτέρα, 17 Απριλίου 2006) της Τράπεζας EFGEurobankErgasias Α.Ε. το πρόγραμμα διαθέσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως (stockoptions) στο προσωπικό και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας θα μπορεί να εκδίδει πιστοποιητικά δικαιωμάτων προαιρέσεως, εντός της επόμενης πενταετίας.  Ο ανώτατος αριθμός μετοχών που θα εκδώσει η Τράπεζα από την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων προαιρέσεως θα ανέρχεται σε 3% του συνολικού αριθμού των μετοχών της.  Η τιμή ασκήσεως των δικαιωμάτων δεν θα υπερβαίνει το 80% της μέσης χρηματιστηριακής τιμής του εξαμήνου που προηγείται της έγκρισης έκδοσης κάθε σειράς δικαιωμάτων.

Επίσης, η Α΄ Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση ενέκρινε την ακύρωση 786.000 ιδίων μετοχών της Eurobank που έχουν αποκτηθεί σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 5 κ.ν. 2190/1920, με αντίστοιχη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της.