ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών από την άσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options) | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών από την άσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών (stock options)

ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. ε΄ και παρ. 2 περ. στ΄ του ν. 3401/2005  για την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση μετοχών της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.  από την άσκηση δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. («Τράπεζα»), στο πλαίσιο της εφαρμογής των εγκεκριμένων από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μετόχων της προγραμμάτων διάθεσης δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών σε μέλη του προσωπικού και του Διοικητικού Συμβουλίου της («Δ.Σ.») και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών («Προγράμματα»), και σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 1 περ. ε’ και παρ. 2 περ. στ’ του ν. 3401/2005, πληροφορεί το κοινό για τα ακόλουθα: 
1. ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
Η Τράπεζα, στο πλαίσιο ενός μελετημένου προγράμματος κινήτρων και ανταμοιβής προσπαθειών και επιτευγμάτων του προσωπικού και των μελών του Δ.Σ. της και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, διαθέτει,  σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 13 παρ. 9 του κ.ν. 2190/20, πιστοποιητικά προαιρέσεως (stock options) για την αγορά μετοχών της. Τα ανωτέρω πιστοποιητικά διατίθενται στο προσωπικό και στα μέλη του Δ.Σ. της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτήν εταιρειών, είναι ονομαστικά και δεν μεταβιβάζονται.  Κριτήριο για την συμμετοχή στα Προγράμματα είναι η ιδιαίτερα σημαντική συμβολή στο έργο της Τράπεζας ή της συνδεδεμένης εταιρείας, κατά περίπτωση, σε συνδυασμό με τη θέση και το λειτουργικό επίπεδο ευθύνης εκάστου.
Προκειμένου να μην αλλοιώνονται τα δικαιώματα των δικαιούχων των πιστοποιητικών που εκδίδονται κάθε φορά, ο αριθμός των μετοχών που εκδίδεται με βάση τα πιστοποιητικά αναπροσαρμόζεται εκάστοτε με μαθηματικό τρόπο, εάν μεταβληθεί εν τω μεταξύ το μετοχικό κεφάλαιο, όπως π.χ. με έκδοση νέων μετοχών, δωρεάν ή με μετρητά, ή εάν μεταβληθεί η ονομαστική αξία της μετοχής ή αν συμβούν άλλα εταιρικά γεγονότα όπως συγχώνευση κλπ. Εάν συντρέξει τέτοια περίπτωση, το Δ.Σ.,  καθορίζει τη νέα αντιστοιχία μετοχών και τιμής αποκτήσεως ανά μετοχή, που θα ισχύει για τα πιστοποιητικά προαιρέσεως.
Στο πλαίσιο της εφαρμογής των Προγραμμάτων, όπως αυτά περιγράφονται κατωτέρω, οι δικαιούχοι δικαιούνται να ασκήσουν τα εκ των πιστοποιητικών δικαιώματα προαιρέσεως κάθε Δεκέμβριο των εκάστοτε προβλεπόμενων ετών καταβάλλοντας σε μετρητά το τίμημα για την απόκτηση των μετοχών για τις οποίες ασκούνται τα δικαιώματα. Προϋπόθεση για την άσκηση των εν λόγω δικαιωμάτων είναι ότι, κατά τον χρόνο άσκησής τους, οι δικαιούχοι εξακολουθούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα ή την συνδεδεμένη εταιρεία.

1ο Πρόγραμμα - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 24/5/2000   
Με βάση την από 19/12/2000 απόφαση του Δ.Σ., εκδόθηκαν και διατέθηκαν στους δικαιούχους - μέλη του προσωπικού και του Δ.Σ. της Τράπεζας - τα πιστοποιητικά προαιρέσεως της 1ης σειράς του 1ου προγράμματος, για απόκτηση έως 546.000 μετοχών της Τράπεζας προς 850 δρχ ανά μετοχή, κατόπιν αναπροσαρμογής, με μαθηματικό τρόπο, του αριθμού μετοχών (420.000) που αρχικώς ορίστηκε από την Γ.Σ. 24.5.2000, τα δε δικαιώματα από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούσαν να ασκηθούν κατά το έτος 2000. Με βάση την από 21/3/2001 απόφαση του Δ.Σ., εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά προαιρέσεως της 2ης σειράς του 1ου προγράμματος, για απόκτηση έως 182.000 μετοχών της Τράπεζας προς 4.615 δρχ. (ήτοι ευρώ 13,5436) ανά μετοχή, κατόπιν αναπροσαρμογής, με μαθηματικό τρόπο, του αριθμού μετοχών (140.000) που αρχικώς ορίστηκε από την Γ.Σ. 24.5.2000 τα δε δικαιώματα από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούσαν να ασκηθούν κατά τα έτη  2001, 2002 και 2003.
1η σειρά: 
 • Κατά το χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2000, ασκήθηκε το σύνολο των δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς, ήτοι για συνολικά 546.000 μετοχές από 1.076 δικαιούχους, σε τιμή διάθεσης 850 δρχ. ανά μετοχή.

2η σειρά:

 • Με την από 9/11/2001 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 182.000 σε 182.287 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 4.615 δρχ. σε 4.608 δρχ.
 • Κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2001, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 21.922 μετοχές από 38 δικαιούχους, και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 160.365 μετοχών.
 • Με την από 7/11/2002 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 160.365 σε 160.758 ενώ η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από δρχ. 4.608 (ήτοι 13,5231 ευρώ) σε 13,49 ευρώ.
 • Κατά το δεύτερο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2002, δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς μετοχών, και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 160.758 μετοχών.
 • Με την από 13/11/2003 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 160.758 σε 161.117 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 13,49 ευρώ σε 13,46 ευρώ.
 • Κατά το τρίτο και τελευταίο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2003, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 32.110 μετοχές από 6 δικαιούχους.
 • Συνεπώς, από τα πιστοποιητικά της 2ης σειράς του 1ου Προγράμματος ασκήθηκαν δικαιώματα για 54.032 μετοχές συνολικά, ενώ δεν έχουν απομείνει περαιτέρω δικαιώματα, δεδομένης της λήξης του εν λόγω Προγράμματος.

2ο Πρόγραμμα - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 15/5/2001   
Με βάση την από 9/11/2001 απόφαση του Δ.Σ. εκδόθηκαν και διατέθηκαν στους δικαιούχους - μέλη του προσωπικού και του Δ.Σ. της Τράπεζας - τα πιστοποιητικά προαιρέσεως του 2ου Προγράμματος για απόκτηση έως 355.200 μετοχών της Τράπεζας προς 8,00 ευρώ ανά μετοχή, τα δε δικαιώματα από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούσαν να ασκηθούν κατά τα έτη 2002, 2003 και 2004.
 • Με την από 7/11/2002 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 355.200 σε 356.090 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 8,00 ευρώ σε 7,98 ευρώ.
 • Κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2002, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 190.537 μετοχές από 125 δικαιούχους, και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 165.553 μετοχών.
 • Με την από 13/11/2003 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 165.553 σε 165.970 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 7,98 ευρώ σε 7,96 ευρώ.
 • Κατά το δεύτερο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2003, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 148.321 μετοχές από 49 δικαιούχους, και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 17.649 μετοχών.
 • Με την από 15/11/2004 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 17.649 σε 17.627 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 7,96 ευρώ σε 7,97 ευρώ.
 • Κατά το τρίτο και τελευταίο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2004, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 3.946 μετοχές από 5 δικαιούχους.
 • Συνεπώς, από τα πιστοποιητικά του 2ου Προγράμματος ασκήθηκαν δικαιώματα για 342.804 μετοχές συνολικά, ενώ δεν έχουν απομείνει περαιτέρω δικαιώματα, δεδομένης της λήξης του εν λόγω Προγράμματος.

3ο Πρόγραμμα - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 22/4/2002   
Με βάση την από 7/11/2002 απόφαση του Δ.Σ. εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά προαιρέσεως του 3ου Προγράμματος για απόκτηση έως 860.000 μετοχών της Τράπεζας προς 6,00 ευρώ ανά μετοχή, τα δε δικαιώματα από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούσαν να ασκηθούν κατά τα έτη 2003, 2004 και 2005.
 • Με την από 13/11/2003 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 860.000 σε 861.436 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 6,00 ευρώ σε 5,99 ευρώ.
 • Κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2003, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 753.521 μετοχές από 219 δικαιούχους,  και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 107.915 μετοχών.
 • Με την από 15/11/2004 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 107.915 σε 107.735 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 5,99 ευρώ σε 6,00 ευρώ.
 • Κατά το δεύτερο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2004, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 67.901 μετοχές από 10 δικαιούχους, και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 39.834 μετοχών.
 • Με την από 29/11/2005 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 39.834 σε 39.901 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 6,00 ευρώ σε 5,99 ευρώ.
 • Κατά το τρίτο και τελευταίο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2005, δεν ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς.
 • Συνεπώς, από τα πιστοποιητικά του 3ου Προγράμματος ασκήθηκαν δικαιώματα για 821.422 μετοχές συνολικά, ενώ δεν έχουν απομείνει περαιτέρω δικαιώματα, δεδομένης της λήξης του εν λόγω Προγράμματος.
4ο Πρόγραμμα - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 19/5/2003
Με βάση την από 24/7/2003 απόφαση του Δ.Σ. εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά προαιρέσεως του 4ου Προγράμματος για απόκτηση έως 1.355.000 μετοχών προς 5,50 ευρώ ανά μετοχή, τα δε δικαιώματα από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούσαν να ασκηθούν κατά τα έτη 2004, 2005 και 2006.
 • Με την από 15/11/2004 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 1.355.000 σε 1.352.541 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 5,50 ευρώ σε 5,51 ευρώ.
 • Κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2004, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 1.350.933 μετοχές από 270 δικαιούχους,  και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 1.608 μετοχών.
 • Με την από 29/11/2005 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 1.608 σε 1.611 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 5,51 ευρώ σε 5,50 ευρώ.
 • Κατά το δεύτερο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2005, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 1.176 μετοχές από 3 δικαιούχους.
 • Συνεπώς, από τα πιστοποιητικά του 4ου Προγράμματος ασκήθηκαν δικαιώματα για 1.352.109 μετοχές συνολικά, και έχουν απομείνει δικαιώματα για απόκτηση 435 μετοχών, τα οποία μπορούν να ασκηθούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου 2006.

5ο Πρόγραμμα - Αποφάσεις Γενικών Συνελεύσεων 5/4/2004 & 29/11/2004
Με βάση την από 9/6/2004 απόφαση Δ.Σ. εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά προαιρέσεως του 5ου Προγράμματος για απόκτηση έως 1.550.000 μετοχών προς 9,00 ευρώ ανά μετοχή, τα δικαιώματα δε από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούσαν να ασκηθούν κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007. Με βάση την από 10/12/2004 απόφαση του Δ.Σ., τα εκδοθέντα την 30/06/2004 πιστοποιητικά (με βάση την από 9/6/2004 απόφαση του Δ.Σ.), ακυρώθηκαν και σε αντικατάστασή τους εκδόθηκαν νέα Πιστοποιητικά Προαιρέσεως του 5ου Προγράμματος για απόκτηση έως 1.550.000 μετοχών, με δυνατότητα ασκήσεως των δικαιωμάτων κατά τα έτη 2004, 2005, 2006 και 2007 και με τιμή αποκτήσεως: (i) 9,30 ευρώ ανά μετοχή, αν το δικαίωμα προαιρέσεως ασκηθεί κατά το έτος 2004, και (ii) 9,00 ευρώ ανά μετοχή, αν το δικαίωμα προαιρέσεως ασκηθεί κατά τα έτη 2005, 2006 και 2007.
 • Κατά τον πρώτο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2004, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 1.501.920 μετοχές από 303 δικαιούχους, και επομένως απέμειναν δικαιώματα για απόκτηση 48.080 μετοχών.
 • Με την από 29/11/2005 απόφαση του Δ.Σ. ο συνολικός αριθμός μετοχών αναπροσαρμόσθηκε από 48.080 σε 48.187 και η τιμή αποκτήσεως ανά μετοχή από 9,00 ευρώ σε 8,98 ευρώ.
 • Κατά το δεύτερο χρόνο άσκησης των δικαιωμάτων, ήτοι το Δεκέμβριο του έτους 2005, ασκήθηκαν δικαιώματα προαιρέσεως αγοράς για συνολικά 46.167 μετοχές από 14 δικαιούχους.
 • Συνεπώς, από τα πιστοποιητικά του 5ου Προγράμματος ασκήθηκαν δικαιώματα για 1.548.087 μετοχές συνολικά, και έχουν απομείνει δικαιώματα για απόκτηση 2.020 μετοχών, τα οποία μπορούν να ασκηθούν εντός του μηνός Δεκεμβρίου των ετών 2006 και 2007.
6ο Πρόγραμμα - Απόφαση Γενικής Συνέλευσης 18/4/2005    Με βάση την από 16/6/2005 απόφαση Δ.Σ., εκδόθηκαν τα πιστοποιητικά προαιρέσεως του 6ου Προγράμματος για απόκτηση έως 1.525.000 μετοχών προς 18,00 ευρώ ανά μετοχή, τα δικαιώματα δε από τα ανωτέρω πιστοποιητικά μπορούν να ασκηθούν κατά τα έτη 2007, 2008, 2009 και 2010.
 
2. ΑΥΞΗΣΗ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΛΟΓΩ ΑΣΚΗΣΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2005
Συνεπεία της ανωτέρω ασκήσεως δικαιωμάτων προαιρέσεως αγοράς μετοχών της Τράπεζας του 4ου και 5ου Προγράμματος το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2005, με την από 16/12/2005 απόφαση του Δ.Σ. το μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας αυξήθηκε με την έκδοση συνολικά 47.343 (1.176 + 46.167) νέων μετοχών, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ η κάθε μία, για την απόκτηση των οποίων καταβλήθηκε από τους δικαιούχους των αντίστοιχων πιστοποιητικών συνολικό ποσό 421.047,66 (6.468,00 + 414.579,66) ευρώ (δηλαδή συνολική ονομαστική αξία 156.231,90 ευρώ πλέον συνολικής υπέρ το άρτιον αξίας 264.815,76). Στις 19/12/2005, το Δ.Σ. με σχετική απόφασή του πιστοποίησε την καταβολή του ποσού της ανωτέρω αυξήσεως. Οι ανωτέρω 47.343 νέες μετοχές θα εκδοθούν στο όνομα των ασκησάντων το δικαίωμά τους προαιρέσεως, η δε Τράπεζα θα ακολουθήσει την προβλεπόμενη διαδικασία εισαγωγής τους στο Χ.Α. Οι μετοχές αυτές θα καταχωρισθούν στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών στις μερίδες και λογαριασμούς Σ.Α.Τ. των ανωτέρω δικαιούχων, όπως προβλέπει ο νόμος.
Κατόπιν των ανωτέρω, το ολοσχερώς καταβεβλημένο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας ανέρχεται σε 1.053.760.788,30 ευρώ διαιρούμενο σε 319.321.451 ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ κάθε μία.
Στο πλαίσιο εφαρμογής των Προγραμμάτων Διάθεσης Δικαιωμάτων Προαιρέσεως Αγοράς Μετοχών, που είχαν αποφασισθεί από τις Γενικές Συνελεύσεις των ετών 2000, 2001, 2002, 2003 και 2004, έχουν ασκηθεί συνολικά δικαιώματα που αντιστοιχούν σε 4.664.454 μετοχές (συμπεριλαμβανομένων των 47.343 προς εισαγωγή μετοχών), σημερινής ονομαστικής αξίας 3,30 ευρώ εκάστη.

Υπεύθυνοι για τη σύνταξη του εντύπου παροχής πληροφοριών και την ακρίβεια του περιεχομένου είναι οι κ.κ.:
1. Δημήτρης Μητροτόλης, Διευθυντής Λογιστηρίου & Εταιρικής Διακυβέρνησης,
2. Μάρθα Φωτεινοπούλου, Υπεύθυνη Εταιρικής Διακυβέρνησης.
Το πληροφοριακό σημείωμα μπορούν να προμηθεύονται οι ενδιαφερόμενοι από τα γραφεία της Τράπεζας στην Αθήνα, οδός Λαοδικείας 16, Αθήνα Τ.Κ. 11528 και σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Τράπεζας www.eurobank.gr. Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα ανωτέρω γραφεία της Τράπεζας, τηλ.: 210 7452346, κα Φωτεινοπούλου Μάρθα.