Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, Credit Rating AF., Volatility Rating S2

Σε συνέχεια της ανάληψης διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. τον Νοέμβριο του 2004, ο Διεθνής Οίκος STANDARD & POOR’S προχώρησε στην πιστοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με Credit Rating Af..
Σε συνέχεια της ανάληψης διαχείρισης του Αμοιβαίου Κεφαλαίου INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ από την EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. τον Νοέμβριο του 2004, ο Διεθνής Οίκος STANDARD & POOR’S προχώρησε στην πιστοποίηση του αμοιβαίου κεφαλαίου με Credit Rating Af..
Η πιστοποίηση συνίσταται στην αξιολόγηση της Πιστοληπτικής Ικανότητας (Credit Quality Rating) και της Διακύμανσης (Volatility Rating) του αμοιβαίου κεφαλαίου.
Το αποτέλεσμα της αξιολόγησης, το οποίο εκφράζει το υψηλό επίπεδο προστασίας που απολαμβάνουν οι μεριδιούχοι από ενδεχόμενο συμβάν πιστωτικού κινδύνου είναι:

INTERAMERICAN ΣΤΑΘΕΡΟ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ, Credit Rating AF., Volatility Rating S2.
Η διαδικασία αξιολόγησης ενός αμοιβαίου κεφαλαίου από την STANDARD & POOR’S είναι πολύμηνη, συνεχής και σύνθετη, και στηρίζεται σε ποιοτικά και ποσοτικά κριτήρια που σχετίζονται με:
  • την ικανότητα και την εμπειρία των διαχειριστών,
  • τα αποτελέσματα από πλευράς απόδοσης του αμοιβαίου κεφαλαίου σε βάθος χρόνου,
  • τις δομές της εταιρείας διαχείρισης και τις διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου,
  • το μέγεθος και τη σταθερότητα του οργανισμού, υπεύθυνου για τη διαχείριση των αμοιβαίων κεφαλαίων.

Όπως δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της EFG Α.Ε.Δ.Α.Κ. κ. Aρης Ξενόφος«Η πιστοποίηση των Interamerican Αμοιβαίων Κεφαλαίων, σε συνέχεια της πιστοποίησης την οποία επιτυγχάνουν επί τρία συνεχή έτη τα Eurobank Αμοιβαία Κεφάλαια, αναδεικνύει τη σταθερή προσπάθεια της εταιρείας για ποιότητα στις προσφερόμενες υπηρεσίες διαχείρισης και σφραγίζει την πειθαρχία στις επενδυτικές αρχές, που ο κανονισμός του κάθε αμοιβαίου κεφαλαίου θέτει».