Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Έναρξη διαπραγμάτευσης νέων μετοχών

Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Η Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. ανακοινώνει τα ακόλουθα:
Την Τρίτη, 18 Μαΐου 2004, αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αθηνών των 900.000 νέων ονομαστικών, κοινών με ψήφο μετοχών της Τράπεζας, που προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της, σύμφωνα με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Μετόχων της 5ης Απριλίου 2004.
Οι ανωτέρω νέες μετοχές διανέμονται δωρεάν σε μέρος του προσωπικού της Τράπεζας και των συνδεδεμένων με αυτή εταιρειών και θα έχουν πιστωθεί την Τρίτη, 18 Μαΐου 2004, στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξιών των δικαιούχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Η ανωτέρω αύξηση εγκρίθηκε με την υπ΄αριθμ. Κ2-5068/2004 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης, η οποία καταχωρήθηκε στο Μητρώο Α.Ε. του Υπουργείου στις 3.5.2004. Η καταβολή του ποσού της ανωτέρω αύξησης πιστοποιήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας στις 3.5.2004. Η εισαγωγή των νέων μετοχών εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 12.5.2004.
Κατόπιν των ανωτέρω, από την Τρίτη, 18 Μαΐου 2004, στην Κύρια Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα διαπραγματεύονται συνολικά 316.384.837 κοινές, ονομαστικές μετοχές της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias A.E., ονομαστικής αξίας 2,95 ευρώ η καθεμία.
Από την ίδια ανωτέρω ημερομηνία (18.5.2004), η διαπραγμάτευση των μετοχών της Τράπεζας θα γίνεται, λόγω της ανωτέρω αυξήσεως του μετοχικού κεφαλαίου, σε νέα τιμή προσαρμοσμένη σύμφωνα με την υπ’αριθμ. 45 (ΦΕΚ Β’ 1036/23.8.2000) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Αθήνα, 13 Μαΐου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.