Πληρωμή μερίσματος 2003 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πληρωμή μερίσματος 2003

Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. της 5ης Απριλίου 2004, το μέρισμα της χρήσεως 2003 ανέρχεται σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή...
Ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με απόφαση της Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Τράπεζας EFG Eurobank Ergasias Α.Ε. της 5ης Απριλίου 2004, το μέρισμα της χρήσεως 2003 ανέρχεται σε 0,60 ευρώ ανά μετοχή.
Δικαιούχοι μερίσματος είναι όσοι ήταν μέτοχοι της Τράπεζας μετά το πέρας της συνεδρίασης του Χ.Α. στις 5.4.2004.

Κατά συνέπεια από την Τρίτη 6 Απριλίου 2004 η μετοχή θα διαπραγματεύεται στο Χ.Α. χωρίς το δικαίωμα μερίσματος χρήσεως 2003.
Το μέρισμα θα αρχίσει να καταβάλλεται την Δευτέρα 19 Απριλίου 2004.

Το μέρισμα των μετόχων οι οποίοι έχουν ορίσει την Τράπεζα ως χειριστή του λογαριασμού αξιών τους στο Σύστημα Aυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) θα κατατεθεί στους λογαριασμούς τους την Δευτέρα 19.4.2004.
Οι υπόλοιποι μέτοχοι μπορούν να εισπράξουν το μέρισμα από οποιοδήποτε κατάστημα της Τράπεζάς μας, από την Δευτέρα 19.4.2004, προσκομίζοντας το Δελτίο Αστυνομικής τους Ταυτότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούνται οι μέτοχοι να επικοινωνούν με την Υπηρεσία Μετοχολογίου της Τράπεζας: Σανταρόζα 5, 105 64 Αθήνα, τηλ: 210-3357158, 210-3357159.

Μερίσματα που δεν θα εισπραχθούν μέσα σε πέντε (5) χρόνια παραγράφονται υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.

Αθήνα, 5 Απριλίου 2004
Τράπεζα EFG Eurobank Ergasias Α.Ε.